Účtovanie pri zrušení obchodných spoločností s likvidáciou upravuje § 28 Opatrenia MF SR č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov (ďalej len „postupy účtovania“).

Účtovnú závierku pri vstupe účtovnej jednotky do likvidácie zostaví účtovná jednotka v zmysle § 16 ods. 4 písm. d) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZOU“) ku dňu predchádzajúcemu dňu vstupu do likvidácie. Táto účtovná závierka bude zostavená ako mimoriadna účtovná závierka, pričom účtovná jednotka použije platné výkazy vydané MF SR.

Obdobie odo dňa vstupu likvidácie do dňa skončenia likvidácie sa považuje za jedno účtovné obdobie v zmysle § 16 ods. 7 ZOU a za toto obdobie zostaví účtovná jednotka mimoriadnu účtovnú závierku. Ak sa likvidácia neskončí do 31.12. druhého roka nasledujúceho po roku, v ktorom daňovník vstúpil do likvidácie potom zostavuje k 31.12. každého kalendárneho roka počas trvania likvidácie priebežnú účtovnú závierku a to pre potreby podania daňového priznania na daň z príjmov.

Ak účtovná jednotka zostavuje priebežnú účtovnú závierku v zmysle § 6 ods. 5 ZOU v nadväznosti na § 14 ods. 2 a § 41 ods. 4, 5 a 6 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len “ZDP“) zostavuje potom aj výkazy priebežnej účtovnej závierky v zmysle § 18 ZOU.

V zmysle § 18 ods. 3 ZOU v súvahe riadnej a mimoriadnej účtovnej závierky sa vykazujú informácie o majetku, záväzkoch a rozdiele majetku a záväzkov účtovnej jednotky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie. V súvahe priebežnej účtovnej závierky sa v časti bežné účtovné obdobie vykazujú informácie o majetku, záväzkoch a rozdiele majetku a záväzkov účtovnej jednotky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje priebežná účtovná závierka, a v časti bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sa vykazujú informácie o majetku, záväzkoch a rozdiele majetku a záväzkov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje riadna účtovná závierka alebo mimoriadna účtovná závierka za bezprostredne predchádzajúce obdobie.

Ďalej náležitosti súvahy upravuje § 2 a § 2a opatrenia MF SR č. 4455/2002-92 a vysvetlivky k výkazom. V zmysle § 19 ods. 5 ZOU priebežná účtovná závierka nemusí byť overená audítorom. Pri zostavovaní priebežnej účtovnej závierky sa účtovné knihy neuzavrú a inventarizácia sa vykonáva len na účely vyjadrenie ocenenia. Bližšie o priebežnej účtovnej závierke pojednáva § 18 ZOU. Účtovné závierky PRIEBEŽNÉ (likvidácia, konkurz,...) sa do registra účtovných závierok neukladajú, preto daňový úrad túto účtovnú závierku do registra účtovných závierok nepostupuje. Účtovná jednotka použije výkazy:

 • Súvaha priebežnej účtovnej závierky UčPOD 1-04 vzor MF SR č. 25947/2/2010,
 • Výkaz ziskov a strát priebežnej účtovnej závierky Uč POD 2-04 vzor MF SR č. 24219/4/2008/1,
 • Poznámky Uč POD 3-04 vzor MF SR č.17920/2013.

FAQ

Otázka č. 1 – Účtovné závierky účtovnej jednotky, ktorá vstúpila do likvidácie

Daňovník so zdaňovacím obdobím kalendárneho roka vstúpil do likvidácie dňa 25. 3. 2014, likvidácia bola ukončená 17. 5. 2017. Za účtovné závierky pre tento účel zostaví?

Daňovník má povinnosť podať daňové priznania nasledovne:

 • a) 1. DP za obdobie od 1.1.2014 do 24.3.2014,
 • b) 2. DP za obdobie od 25.3.2014 do 31.12.2016,
 • c) 3. DP za obdobie od 1.1.2017 do 17.5.2017.

Účtovná jednotka zostaví nasledovné účtovné závierky a predloží daňovému úradu:

 • a) Mimoriadnu účtovnú závierku k 24.3.2014 doručí daňovému úradu v termíne na podanie 1. DP, ktorú uloží do RÚZ a to prostredníctvom daňového úradu,
 • b) Priebežnú účtovnú závierku k 31.12.2014 doručí daňovému úradu v termíne na podanie 2. DP,
 • c) Priebežnú účtovnú závierku k 31.12.2015 doručí daňovému úradu v termíne na podanie 2. DP,
 • d) Priebežnú účtovnú závierku k 31.12.2016 doručí daňovému úradu v termíne na podanie 2. DP,
 • e) Mimoriadnu účtovnú závierku k 17.5. 2017 doručí daňovému úradu v termíne na podanie 3. DP, ktorú uloží do RÚZ a to prostredníctvom daňového úradu.

Zdroj: Finančná správa SR