Ak máte dlh cez 2000 eur tak exekútor ide po vašej nehnuteľnosťi

Ochrana dlžníka sa vzťahuje len na tie exekúcie, ktoré sa začali po 1. júni 2014 a len na takzvanú drobnú exekúciu, ktorou sa vymáha pohľadávka do 2000 eur.

Na Slovensku sa uplatňujú od 1. júna, odkedy nadobudla účinnosť novela Exekučného poriadku, určité obmedzenia pri vymáhaní dlhu predajom nehnuteľností dlžníka. Vzťahujú sa aj na dlhy zo spotrebiteľských zmlúv.

Obmedzenie predaja nehnuteľností, v ktorých majú dlžníci trvalý alebo prechodný pobyt, bolo ustanovené do Exekučného poriadku práve z dôvodu ochrany občanov pri spotrebiteľských sporoch. Zároveň, keďže nemožno vylúčiť, že dlžníci majú množstvo ´malých´ exekúcií, zákon pripúšťa aj možnosť prelomiť takúto ochranu dlžníka,” povedala TASR hovorkyňa Slovenskej komory exekútorov (SKE) Stanislava Kolesárová.


Nad 2000 eur

Ochrana dlžníka sa vzťahuje len na tie exekúcie, ktoré sa začali po 1. júni 2014 a len na takzvanú drobnú exekúciu, ktorou sa vymáha pohľadávka do 2000 eur.

Pri pohľadávke, ktorá bez príslušenstva neprevyšuje 2000 eur, exekútor nehnuteľnosť, v ktorej dlžník má trvalý alebo prechodný pobyt, predať nemôže,” ubezpečila Kolesárová. Vzápätí však upozornila, že sa to nevzťahuje na iné nehnuteľnosti dlžníka. “Napríklad na garáž, chatu, sklad a podobne. Tieto exekútor môže predať a uspokojiť tak nároky veriteľa, či už je to banka alebo nebanková inštitúcia.”

Môže nastať situácia, že dlžník má množstvo exekúcií, ktoré neprevyšujú jednotlivo vymáhanú istinu 2000 eur, ale v súhrne to môžu byť dlžoby značne vysoké. V takom prípade podľa hovorkyne SKE so zákonnou ochranou počítať nemôže.

Výživné je výnimka

Zákon hovorí, že ak sa vymáha viac pohľadávok, ktoré prevyšujú v súhrne 2000 eur a dlžník nemá iný majetok, z ktorého by bolo možné uspokojiť vymáhanú pohľadávku, súd môže schváliť návrh na predaj aj takejto nehnuteľnosti. Návrh na schválenie predaja nehnuteľnosti môže podať súdny exekútor, ktorý ako prvý v poradí zriadil exekučné záložné právo,” doplnila Kolesárová.

Za drobnú exekúciu, ktorou exekútor vymáha dlh pod 2000 eur, sa nepovažuje exekúcia na vymáhanie pohľadávky na výživnom.

Obmedzenie predaja nehnuteľnosti, v ktorej má dlžník trvalý alebo prechodný pobyt, sa týchto exekúcií netýka, exekútor aj tieto nehnuteľnosti môže predať a z výťažku uspokojiť nároky na výživnom,” doplnila hovorkyňa SKE.

EDIT:

Exekútor má siahať na nehnuteľnosť až pri dlhu 10 000 eur

Exekútor by mal mať možnosť siahnuť na nehnuteľnosť dlžníka až vtedy, ak peňažná pohľadávka dosahuje minimálne 10 000 eur. V súčasnosti je hranica nastavená na dvoch tisíckach. Takéto zmiernenie nežiaducich dôsledkov spojených s výkonom exekúcie navrhuje v novele Exekučného poriadku poslanec Igor Hraško (OĽaNO).

Hraško argumentuje tým, že úlohou štátu v procese exekúcie je stanoviť také pravidlá, aby bola pohľadávka uspokojená adekvátnymi spôsobmi a v súlade s dobrými mravmi. "Podstatou problému je, že napriek existencii rôznych spôsobov výkonu exekúcie sa v praxi stále objavujú prípady, keď dlžník príde o svoje obydlie pre exekvovanú pohľadávku, ktorá je v porovnaní s hodnotou jeho obydlia často nepomerne nižšia," upozorňuje poslanec.

Igor Hraško je preto presvedčený, že zvýšenie minimálnej výšky pohľadávky umožňujúcej výkon exekúcie formou predaja nehnuteľnosti poskytne dlžníkovi nevyhnutnú mieru ochrany. "Významným dôvodom pre takúto zákonnú úpravu je skutočnosť, že z dlžníka sa po predaji nehnuteľnosti v drvivej väčšine prípadov stáva bezdomovec. V takom prípade sa problém veriteľa stáva problémom celej spoločnosti. Nehovoriac o tom, že ak sa osoba stane bezdomovcom, akýkoľvek ďalší výkon exekúcie je prakticky nemožný," tvrdí Hraško.

Hranicu 10 000 eur vysvetľuje tým, že v závislosti od jednotlivých krajov v SR predstavuje štvrtinu až tretinu ceny bytu s rozlohou 50 štvorcových metrov. Na druhej strane súčasná nízko stanovená minimálna hranica 2000 eur "neraz spôsobuje značný nepomer medzi vymáhanou sumou a hodnotou nehnuteľnosti".

Novela mála platiť od mája 2015, ale Neplatí ! . "Ide o tzv. nepravú retroaktivitu. Tento pojem používa aj Ústavný súd SR," dodal Hraško.