Dlžník je v úpadku, ak je platobne neschopný alebo predlžený

Dodávateľ sa už roky súdi s firmou (s. r.o.) o platby za ním zle dodaný tovar. Právnik upozornil, že tento súdny spor by s veľkou pravdepodobnosťou odberateľprehral. V prípade súdnej prehry by firma skrachovala, nakoľko ide o značnú dlžnú sumu. Musí podať v takom prípade návrh na konkurz?

Podľa zákona je dlžník v úpadku, ak je platobne neschopný alebo predlžený. Platobne neschopný je ten, kto nie je schopný plniť 30 dní po lehote splatnosti aspoň dva peňažné záväzky viac ako jednému veriteľovi. Predlžený je ten, kto je povinný viesť účtovníctvo, má viac ako jedného veriteľa a hodnota jeho splatných záväzkov presahuje hodnotu jeho majetku.

Podľa znenia zákona platného do 31.12.2012 je dlžník v úpadku povinný podať návrh na vyhlásenie konkurzu do 30 dní, od kedy sa dozvedel alebo sa pri zachovaní odbornej starostlivosti mohol dozvedieť o svojom úpadku. Teda ide o stav platobnej neschopnosti a predĺženia. Túto povinnosť v mene dlžníka má rovnako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu dlžníka, likvidátor dlžníka a zákonný zástupca dlžníka. Upozorňujeme, že od 01.01.2013 má dlžník povinnosť podať návrh na konkurz len v prípade predĺženia.

Podľa úpravy platnej od 01.01.0213, ak teda prehráte súdny spor a ako uvádzate nebudete môcť túto pohľadávku zaplatiť, pričom budete mať ešte aspoň jedného veriteľa, bude konateľ sro povinný podať návrh na konkurz, ak hodnota záväzkov bude presahovať hodnotu majetku sro. Podrobnosti o stanovovaní hodnoty majetku upravuje zákon o konkurze a reštrukturalizácii.

V prípade, že konateľ tak neurobí bude zodpovedať za škodu spôsobenú veriteľovi neskoro podaným návrhom na konkurz a od 01.01.2013 vznikne konateľovi vyhlásením konkurzu povinnosť zaplatiť v prospech všeobecnej podstaty sumu vo výške dvojnásobku základného imania s.r.o., max. ale 10.000 EUR.

Ak chce aj naďalej podnikať odporučili by sme aj zváženie reštrukturalizácie.

A na to sme tu my aby sme pomohli : Kontaktujte nás už teraz -

Bankrot® Firmy +421 908 414303