Od 1. 7. 2016 si môžete dlžníka preveriť v centrálnom registri exekúcií

Podnikať popri zamestnaní môže byť výhodné. Za určitých okolností je možné tým ušetriť na daniach a odvodoch. Čo treba zohľadňovať pri rozhodovaní sa medzi živnosťou a s.r.o. popri zamestnaní?

Bankrot® Blog-register-archiv

Čo je to centrálny register exekúcií?

Centrálny register exekúcií je verejným zoznamom, do ktorého sa zapisujú údaje o každej právoplatne neskončenej exekúcii. Budú v ňom teda evidované všetky prebiehajúce exekúcie na dlžníkov vedené u slovenských exekútorov, od podania návrhu na zahájenie exekúcie až do jej skončenia (buď vymožením, alebo zastavením). Centrálny register exekúcií bude od 1. 7. 2016 dostupný na webovej stránke Slovenskej komory exekútorov, ktorá bude zodpovedná za jeho nepretržitú a bezpečnú prevádzku.

Aké informácie v centrálnom registri exekúcií nájdete?

V centrálnom registri exekúcií nájdete informácie týkajúce sa konkrétnej exekúcie:

 • údaje o súde, ktorý udelil poverenie na vykonanie exekúcie,
 • meno povereného exekútora,
 • dátumy vzťahujúce sa k exekúcii (napr. udelenie poverenia na vykonanie exekúcie, vydanie uznesenia o povolení odkladu alebo zastavenie exekúcie),
 • označenie vymáhaného nároku, teda akú čiastku exekútor vymáha,
 • údaje o povinnej osobe.

Pozor! Centrálny register exekúcií nebude obsahovať údaje o exekúciách vedených daňovými úradmi, justičnou pokladnicou, orgánmi štátnej správy a samosprávy. Nebudú v ňom uvedené ani rozsudky súdov či rozhodnutia o nedoplatkoch na poistení, pokiaľ nebola do tej doby.

V praxi je možné, že váš potenciálny partner dlží niekoľkým subjektom peniaze a rozsudkom mu už bola stanovená povinnosť k úhrade, avšak pokiaľ veriteľ nezahájil exekúciu, nedozviete sa to.

Bankrot® Blog-register

Ako často sa údaje v centrálnom registri exekúcií aktualizujú?

Databáza exekúcií sa už momentálne plní konkrétnymi záznamami od súdnych exekútorov. Počet exekúcií v centrálnom registri exekúcií ešte stále nie je konečný a súdni exekútori sú povinní vykonať zápis všetkých právoplatne neskončených exekúcií vedených ich úradom najneskôr do 30. 6. 2016. Po sprístupnení pre verejnosť by mala byť databáza kompletná.

Súdni exekútori sú povinní zapísať do registra každú novú exekúciu do siedmich dní od zahájenia a priebežne aktualizovať údaje o už prebiehajúcej a neukončenej exekúcii. Zároveň musia do štrnástich dní vymazať z registra všetky údaje o exekúciách, ktoré boli právoplatne ukončené. To znamená, že údaje z minulosti v registri nenájdete.

Aké sú výhody centrálneho registra exekúcií?

Nepochybne najväčšou výhodou tohto registra pre podnikateľov je možnosť vopred si preveriť potenciálneho obchodného partnera a vyhodnotiť riziká. Ak po získaní výpisu z tejto databázy zistíte, že na vášho partnera je vedených niekoľko exekúcií, môžete sa rozhodnúť, či do obchodného vzťahu vstúpiť a prípadne nastaviť podmienky spolupráce tak, aby ste sa vyhli riziku.

V prípade, že dlžník vám dlh dlhodobo nespláca a domnievate sa, že je v úpadku,nový centrálny register vám umožní dohľadať ďalších veriteľov a spojiť sa s nimi pri príprave návrhu na vyhlásenie konkurzu. Doteraz bolo veľmi komplikované označiť v návrhu iných veriteľov, čo by sa po 1. 7. 2016 mohlo značne uľahčiť.

V praxi sa občas stáva, že dôjde k vydaniu rozhodnutia bez toho, aby sa o tom dlžník dozvedel (napríklad ak nebolo možné rozhodnutie doručiť) a následne je vedená exekúcia bez jeho vedomia. Po spustení centrálneho registra exekúcií od 1. 7. 2016 bude mať každý možnosť presvedčiť sa o tom, či je alebo nie je voči nemu vedená exekúcia a predísť tak zbytočným nákladom spojeným s vymáhaním pohľadávok.

Ako si vyžiadať výpis z centrálneho registra exekúcií?

Do registra zatiaľ môžu nahliadať len štátne orgány, čo sa však zmení a od 1. 7. 2016 bude mať do centrálneho registra exekúcií prístup každá fyzická a právnická osoba. Žiadosť o informácie bude možné podať prostredníctvom webovej stránky Slovenskej komory exekútorov, na ktorej bude pre tento účel vytvorená špeciálna aplikácia. K podaniu tejto elektronickej žiadosti nebude potrebný zaručený elektronický podpis.

Výpis z registra exekúcií je verejnou listinou , ktorá preukazuje stav evidovaný v registri ku dňu jeho vydania. Na vašu žiadosť vydá Slovenská komora exekútorov aj výpis alebo potvrdenie o tom, že určitý zápis v registri exekúcií nie je. Podnikatelia môžu výpis z centrálneho registra exekúcií využiť ako doklad pri verejnom obstarávaní o tom, že proti nim nie je vedená žiadna exekúcia. Žiadosť na vydanie výpisu z registra bude spoplatnená vo výške 2,50 eur za stranu.

Aký je poplatok za prístup k informáciám v centrálnom registri exekúcií?

Centrálny register bude bezplatný pre exekútorov a orgány verejnej správy. Použitie registra všetkými fyzickými aj právnickými osobami bude podmienené registráciou a zaplatením administratívneho poplatku. Výška tohto poplatku sa určí v závislosti od počtu prístupov (žiadostí) danej osoby za jeden rok.

Poplatky za informáciu o exekúcii sú nasledovné:

 • do 500 prístupov 2 eurá za žiadosť,
 • od 501 do 1 000 prístupov 1 euro za žiadosť,
 • od 1 001 do 10 000 prístupov 0,50 eur za žiadosť,
 • od 10 001 do 500 00 prístupov 0,25 eur za žiadosť,
 • od 500 001 prístupov 0,20 eur za žiadosť.

Bankrot® Blog-register-exekucii

Dôležité zdroje, ktoré problematiku Centrálneho registra exekúcií upravujú

 • § 221 zákona č. 233/1995 Z. z., o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok)
 • Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 355/2014 Z. z., o centrálnom registri exekúcií

Od 1. júla v ňom občania nájdu údaje o súde, ktorý udelil poverenie na vykonanie exekúcie, meno príslušného exekútora, príslušné dátumy k exekúcii i označenie vymáhaného nároku. Do registra zatiaľ môžu nahliadať štátne orgány, databáza sa už vyše roka plní konkrétnymi záznamami od súdnych exekútorov.

Vznik centrálneho registra exekúcií bol dlhodobou prioritou Slovenskej komory exekútorov. Nevedomosť o vlastnej exekúcii je jedným z občanmi najčastejšie uvádzaných dôvodov, prečo nekonajú kroky na čo najrýchlejšie uzavretie svojho prípadu a nespolupracujú s príslušným exekútorom. Takto dostane každý občan možnosť presvedčiť sa, či je alebo nie je voči nemu vedená exekúcia,povedal prezident Slovenskej komory exekútorov Miroslav Paller.

Komora od sprístupnenia centrálneho registra exekúcií verejnosti očakáva aj skvalitnenie podnikateľského prostredia. Podnikatelia si budú môcť preveriť svojho potenciálneho obchodného partnera a vyhnúť sa nepríjemnému prekvapeniu v budúcnosti. Aj finančné inštitúcie dostanú do rúk nový nástroj, ktorý im umožní lepšie vyhodnotiť potenciálne riziká pôžičky u ľudí, ktorí si úver nemôžu dovoliť a po páde do dlhovej špirály by mohli skončiť až v exekúcií, dodal Miroslav Paller.

Vznik centrálneho registra exekúcií schválila Národná rada Slovenskej republiky v roku 2014. Od 1. januára 2015 sú súdni exekútori povinní zapísať do registra každú novú exekúciu, prípadne aktualizovať údaje už prebiehajúcej a neukončenej exekúcie. Zároveň musia do 14 dní vymazať z registra všetky údaje tých prípadov, ktoré boli právoplatne ukončené. Postupne dopĺňajú celú databázu neskončených prípadov až do času vzniku exekútorských úradov pred dvadsiatimi rokmi. V čase sprístupnenia registra verejnosti bude už databáza kompletná.

Upozornenie na falošné exekučné príkazy a falošných exekútorov

Slovenská komora exekútorov (SKE) upozorňuje občanov na výskyt falošných exekučných príkazov vymyslených exekútorských úradov Mgr. Petra Ižvolta, Soblahovská 46, Trenčín, JUDr. Adama Krutého, Národná 675/9 Žilina a JUDr. Miroslava Moravca, PhD.

SKE odporúča občanom, aby si v prípade pochybností preverili súdneho exekútora v zozname SE zverejnenom na našej stránke prípadne kontaktovali komoru.