Dňom 1.1.2016 nadobudnú účinnosť ustanovenia Obchodného zákonníka upravujúce inštitút spoločnosti v kríze zavedený novelou Obchodného zákonníka – zákon č. 87/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb.

Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, zverejnený v Zbierke zákonov dňa 29.4.2015. Spoločnosť je v kríze, ak je v úpadku alebo jej úpadok hrozí.

V zmysle § 3 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej aj len ako “ZKR“) je dlžník v úpadku, ak je platobne neschopný alebo predĺžený.

1. Spoločnosť v kríze /nový inštitút od 1. 1. 2016/

  • spoločnosť je v kríze, keď je v úpadku, keď je predlžená.- konateľ má povinnosť sledovať NEUSTÁLE či sa spoločnosť nenachádza v kríze, inak ručí za záväzky spoločnosti aj svojím majetkom
  • spoločnosť je v úpadku alebo jej úpadok hrozí, keď je spoločnosť predlžená alebo je platobne neschopná. Platobne neschopný je ten, kdo nie je schopný plniť 30 dní po lehote splatnosti aspoň dva peňažné záväzky viac ako jednému veriteľovi
  • pokiaľ je spoločnosť v kríze, platí: zákaz vyplatenia zisku a zákaz vratenia vkladu, ručenie štatutárnych organov - konateľ môže byť zapísaný ako diskvalifikovaná osoba v registri diskvalifikácií. Spoločník môže dať spoločnosti úver len vtedy, ak ho poskytne inak ako v hotovosti.
  • v prípade zlúčenia, pokiaľ je spoločnosť v kríze, bude povinné preskúmanie zmluvy o zlúčení audítorom alebo znalcom /§ 152a ods. 6 Obchodného zákonníku/

2. Register diskvalifikácií

  • je vedený Okresným súdom v Žiline
  • budú sa do neho zapisovať osoby o ktorých bude rozhodnuté o úplnej diskvalifikácii pre pôsobenie v obchodných spoločnostiach, aj iných právnických osobách
  • diskvalifikovaná bude napríklad každá osoba, ktorá porušila povinnosť včas podať návrh na vyhlásenie konkurzu
  • pokiaľ ste konateľom spoločnosti v kríze, budete určite zapísaný ako diskvalifikovaná osoba.

3. Zavedenie fikcie zmluvnej pokuty

  • zavedenie fikcie zmluvnej pokuty tak, že medzi spoločnosťou a konateľom je uzavretá zmluvná pokuta pre prípad nepodania včasného návrhu na konkurz. Výška zmluvnej pokuty je 12500 EUR. Osoba, ktorej bude táto zmluvná pokuta uložená, bude automaticky zapísaný do registra diskvalifikácií.

4. Zlučovanie spoločností - povinnosť auditu, súhlas daňového úradu

  • Od 1. 1. 2016 v prípade zlúčenia, pokiaľ jedna zo spoločností je v kríze bude povinné preskúmanie zmluvy o zlúčení audítorom, alebo znalcom /§ 152a ods. 6 Obchodného zákonníka/. V prípade negatívneho stanoviska nebude fúzia možná.

Naša spoločnosť Bankrot, s.r.o. plní do bodky literu zákona a dokáže sa dokonale prispôsobiť akejkoľvek situácii pri likvidáciach firiem.

Kontaktujte nás čo najskôr a dajte si zlikvidovať vašu aj zadlženú spoločnosť od profesionálov.