Počet likvidácií firiem na Slovensku stúpol dvojnásobne oproti decembru roka 2014.

V absolútnych číslach však nárast likvidácií nie je až taký dramatický.

Zavedenie daňových licencií prinútilo majiteľov neaktívnych firiem porozmýšľať nad tým, či neaktívnu firmu zlikvidovať alebo predať, prípadne oživiť jej činnosť tak, aby sa podnikateľovi oplatilo zaplatiť daňovú licenciu. Počet likvidácií v januári stúpol výrazne, v absolútnych číslach však nie je likvidácii veľa .

Graf ukazuje, že majiteľov firiem, ktorí sa rozhodli svoju firmu zlikvidovať, je viac ako v minulosti. V porovnaní s novozakladanými firmami, je likvidácií ale pomerne málo. V januári 2016 roku vzniklo 4547 nových firiem, čo je stále nadpriemerné číslo oproti bežným mesiacom, kedy sa zakladá do 2 000 nových firiem za mesiac.

Vysoký počet nových firiem v januári je ešte stále efekt zavedenia nutnosti splatiť základné imanie na účet v banke.

Podať návrh na zápis novej firmy na obchodný register ste mohli vykonať aj neskôr. Počet výmazov spoločností z obchodného registra. 555 výmazov v januári 2014 je veľmi podobný rovnakému obdobiu minulého roka. Počet výmazov firiem z obchodného registra

Štatistika je vypracovaná na základe dát z FinStatu, kde sledujeme likvidácie z Obchodného vestníka, ako aj podania v obchodnom registri.

Likvidácia spoločností s ručením obmedzeným

Daňovú licenciu musí zaplatiť takmer každá „eseročka“ od januára 2015.

Pokiaľ si likvidáciu vykoná podnikateľ sám, priame náklady na likvidáciu sa vyšplhajú na cca 120 Eur. Je však potrebné uvedomiť si, že v tejto sume nie je započítaná hodnota času podnikateľa, ktorý strávi obchádzaním úradov, vypĺňaním tlačív a prípravou dokumentov potrebných na likvidáciu spoločnosti. A spoločnosť nemôže mať nikde dlhy a nemôže mať žiadné prijaté neuhradené faktúry !

Pokiaľ si netrúfate zlikvidovať spoločnosť sami, ponúkame Vám službu likvidácie spoločnosti s ručením obmedzeným v troch variantoch:

 1. služba zabezpečenia vstupu spoločnosti do likvidácie za 189 Eur,
 2. asistovaná likvidácia spoločnosti s ručením obmedzeným v sume 699 Eur a
 3. kompletná likvidácia spoločnosti s ručením obmedzeným v sume od 995 Eur

Popis služby asistovaná likvidácia s.r.o. v cene 699 Eur

 • Pripravíme Vám podklady pre rozhodnutie valného zhromaždenia o zrušení spoločnosti, vstupe do likvidácie a vymenovaní likvidátora a zapíšeme túto skutočnosť do Obchodného registra.
 • Vy si pripravíte mimoriadne účtovné závierky t.j. mimoriadnu účtovnú závierku za obdobie do vstupu do likvidácie a následne likvidačnú mimoriadnu účtovnú závierku, t.j. účtovnú závierku od vstupu do likvidácie až do skončenia likvidácie. Uvedené podklady nám doručíte.
 • Oznámime vstup do likvidácie všetkým známym veriteľom cestou zverejnenia tejto informácie v Obchodnom vestníku.
 • Pripravíme podklady pre vydanie rozhodnutia valného zhromaždenia o schválení mimoriadnej účtovnej závierky, schválení správy likvidátora o vykonaní likvidácie a návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku a vyžiadame všetky potrebné doklady o všetkých úradov.
 • Podáme návrh na výmaz spoločnosti s obchodného registra a vykonáme všetky úkony preto, aby bola spoločnosť vymazaná z Obchodného registra.
 • Zaplatíme všetky poplatky spojené so zápisom vstupu spoločnosti do likvidácie do obchodného registra, poplatky za vydanie potvrdení a poplatky za zverejnenie v obchodnom vestníku.

Teda Vašou úlohou, resp. úlohou Vášho účtovníka bude zostavenie dvoch účtovných závierok. Ostatné úkony spojené s likvidáciou vykonáme my.

Popis služby kompletná likvidácia s.r.o. v cene od 995 Eur

 • Po dohode s Vami a prípadnej konzultácií pripravíme podklady pre rozhodnutie valného zhromaždenia o zrušení spoločnosti, vstupe do likvidácie a vymenovaní likvidátora a zapíšeme túto skutočnosť do obchodného registra.
 • Vy si pripravíte účtovnú závierku do dňa vstupu do likvidácie, ktorú nám odovzdáte. V prípade, že budete mať záujem, môžeme Vám za úhradu pripraviť aj účtovnú závierku do dňa vstupu do likvidácie.
 • Oznámime vstup do likvidácie všetkým známym veriteľom cestou zverejnenia tejto informácie v Obchodnom vestníku.
 • Pripravíme podklady pre vydanie rozhodnutia valného zhromaždenia o schválení mimoriadnej účtovnej závierky, schválení správy likvidátora o vykonaní likvidácie a návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku a vyžiadame všetky potrebné doklady o všetkých úradov.
 • Podáme návrh na výmaz spoločnosti s obchodného registra a vykonáme všetky úkony, preto, aby bola spoločnosť vymazaná z Obchodného registra.
 • Zaplatíme všetky poplatky spojené so zápisom vstupu spoločnosti do likvidácie do obchodného registra, poplatky za vydanie potvrdení a poplatky za zverejnenie v obchodnom vestníku.

Cenu kompletnej likvidácie nie je možné stanoviť fixnou sumou, nakoľko vždy záleží od majetku a záväzkov konkrétnej spoločnosti. Cena 995,- Eur je cenou za likvidáciu „spiacej“ spoločnosti, ktorá nemá žiaden alebo len nepatrný majetok a žiadne záväzky. V prípade, že spoločnosť má majetok a záväzky, ktoré je potrebné vysporiadať, výšku odplaty si s Vami dohodneme na osobnom stretnutí.

Naše služby vám zmluvne garantujú:

 • Dohodnutú cenu bez ďalších poplatkov.
 • Služby v rámci celej SR zabezpečuje Bankrot®, s.r.o., ktorý obslúžil za viac ako 20 rokov už viac ako 5000 spokojných zákazníkov.
 • Konzultačné služby po dobu 1 mesiaca Zdarma
 • V prípade, že sa rozhodnete kedykoľvek v budúcnosti založiť novú s.r.o., túto vám založíme len za cenu súdneho poplatku.

Bankrot® - Naše služby na Slovensku aj CZ,PL,AT

Profesionálne likvidácie firiem každého druhu

 • Zrušenie a zánik (výmaz z OR) spoločnosti - likvidácia firmy
 • Vyhlasovanie bankrotu podnikateľov a nepodnikateľov - konkurz
 • Výkony funkcie správcu a likvidátora
 • Prevzatie zadĺženej spoločnosti
 • Rýchla zmena konateľa
 • Prevod obchodného podielu
 • Všetko v súlade s novou novelou Obchodného zákonníka
 • Veľa dalších procesov...

Prevezmeme Vašu spoločnosť, ktorá sa Vám z akýchkoľvek dôvodov stala príťažou, a to vrátane Vašej právnej zodpovednosti, záväzkov voči úradom alebo dodávateľom, v stave, v akom sa Vaše podnikanie a firma práve nachádzajú.

Volajte Bankrot® : +421 908 414 303

Okamžite Vám môžeme pomôcť a to tak, že prevezmeme Vašu spoločnosť vrátane akýchkoľvek záväzkov a pohľadávok a právneho a faktického stavu.

Dosadíme do Vašej spoločnosti/firmy nášho konateľa a spoločníka. Od toho dňa už nenesiete žiadne povinnosti ani zodpovednosť. Tieto služby sú ale spoplatňované.

Naše 22-ročné skúsenosti sú pred konkurenciou značná výhoda pre Vás !