Dokončenie článku : Boj o prežitie, boj o peniaze...

Ale aj privatizačný štart predstavuje podnikanie – politické. Už tieto dva príklady dokazujú rozdielnosť štartovacích podmienok a môžeme odvodiť záver, že spravodlivosť vo vzťahu k jednotlivcovi v ekonomike neexistuje. Preto často prezentovaná obhajobná teória o rovnosti šancí v globálnom kapitalizme, ostane iba mýtom pre naivky a hlupáčikov. Šance jednotlivcov nie sú rovnaké.

Podmieňuje ich rozdielnosť prostredia, ekonomického zabezpečenia a dedičnej predispozície od rodičov pre podnikanie – talent. Za priaznivých okolností naozaj svetoznáma firma štartovala zostrojením mikropočítača v garáži – Apple.

Lákajú nás príklady talentovaných podnikateľov - Bill Gates založil softverový gigant Microsoft, finančník George Soros našiel svoj model úspechu vo finančníctve a množstvo iných mediálne známych úspešných podnikateľov svetového významu sa vymanilo z červeného oceánu a konkurenčného boja tým, že prv ako iní našli aspoň načas bezkonkurenčnú víziu a jej uskutočnenie - zvrchovaný trhový priestor, označovaný aj ako modrý oceán.

Na Slovensku so zvrchovaným trhovým priestorom začali kedysi drotárski fabrikanti, ktorí objavili a vyrábali bezkonkurenčný sortiment výrobkov, dnes ho dosahuje napr. antivírová spoločnosť ESET. Nie každému sa však podarí predbehnúť konkurenciu a musí bojovať v neúprosnom boji – v oceáne červenom od krvi z mnohých rán. Ak ale hovoríme o pôsobení hospodárskej krízy, vedúcej k bankrotu jednotlivých podnikov a k sociálnym dopadom na jednotlivcov, teda až k ich osobným bankrotom a chceme hľadať riešenia, nevyhnutne sa musíme zamerať na podnikateľa, jeho postavenie a schopnosti prežiť neľútostný ekonomický boj.

Boj o prežitie, boj o peniaze, boj o existenciu a musíme, či chceme alebo nie, v tomto zápase všetci spojiť sily a bankrot poraziť v jeho globálnom pôsobení. Ak zjednodušene chápeme bankrot ako nepriateľa podnikateľa, teda to, čo nechce dosiahnuť svojim podnikaním, musíme poznať príčiny, súvislosti, hľadať riešenia. Musíme poznať hlbšie súvislosti vzniku hospodárskej krízy, zákonitosti jej pôsobenia a reálne praktické postupy riešenia, právne normy, vytvárajúce zákonné hranice našich riešení na odvrátenie bankrotu, ale aj jeho realizáciu ako vysporiadanie sa s reálne pôsobiacimi zákonitosťami ekonomického života, zasahujúcimi a upravujúcimi naše individuálne rozhodovanie v reálnom praktickom svete, v ktorom žijeme u nás na Slovensku.

Ak chceme byť úspešní - a tu preferujem úspešnosť individuálnu, každého jednotlivca - potom základným predpokladom úspešnosti obrany je poznať metódy a formy činnosti útočníka, ktorým je teraz hospodárska kríza. Úspechom hospodárskej krízy je nákaza bankrotmi jednotlivých podnikov a ich vyradenie z činnosti mechanizmu organizmu ekonomiky. Kríza sa šíri rýchlo ako vírusová infekcia, spôsobujúca pyramídový efekt likvidácie jednotlivých podnikateľov a podnikov vzájomne prepojených a závisle kooperujúcich, vyradzujúc ich z ekonomického života pre nedostatok peňazí priam reťazovou reakciou. Tieto peniaze môžeme chápať ako látky – vitamíny, nevyhnutné pre život podniku v krvnom obehu informácií, služieb, tovarov a financií. Nedostatok vitamínov spôsobuje obehové ťažkosti až záhubu podniku.

Vyradenie rozhodujúcich podnikov z ekonomiky, môže mať za následok kolaps celého organizmu a celého ekonomického systému s nepredvídateľnými sociálnymi dopadmi na obyvateľov. Paradoxne však bankrot môže pôsobiť ako uzdravujúci mechanizmus, vo svojom globálnom pôsobení, lebo vyraďuje z organizmu ekonomiky choré, nezdravé, životu nebezpečné prvky, podniky napadnuté nedostatkom peňazí. Bankrot ako radikálny chirurgický zákrok teda môže paradoxne byť aj prospešný pre celok, lebo vyraďuje infekčný podnik, ktorý do nesolventnosti, bankrotu, môže strhávať ďalšie podniky s ním kooperujúce, či zviazané v dodávateľsko-odberateľských vzťahoch. Ak chceme problematiku bankrotu pochopiť lepšie, musíme podrobiť analýze či pitve tento jav a toto slovo, čo do jeho obsahu, významu a histórie, ako aj prognózy ďalšieho vývoja.

Ak hospodársku krízu chápeme ako nezdravý jav, chorobu, musíme poznať príčiny jej vzniku. Nie je vôbec vylúčené, že liečebná terapia bankrotmi sa nakoniec ukáže ako jediná, síce bolestivá, ale účinná na vyliečenie krízy. V tomto procese podnikateľ musí vedieť, poznať základné postupy prevencie a prijať včas zásadné rozhodnutia v rámci platných mantinelov, zákonov. Mojím cieľom nie je určovať, ako sa má podnikateľ rozhodnúť, to je jeho výlučná výsada a neprislúcha mi byť ani radcom, tobôž vševedkom. Predkladám len názor s úmyslom prispieť k hľadaniu východísk z ťažkých situácií, ktoré v reálnom každodennom živote bankrot väčšinou prináša. Čím bankrot budeme lepšie poznať, tým lepšia bude príprava pre naše, vlastne Tvoje rozhodnutia