Osobný bankrot je vlastne uplatnenie zákona č. 7/2005 Zb. z. o konkurze a reštrukturalizácii, taxatívne upravený ako malý konkurz, v § 106 a § 107. Súd rozhodne uznesením o otvorení malého konkurzu, ak je vyhlásený na fyzickú osobu, ktorá nie je podnikateľom.

Súd môže uznať malý konkurz, ak sú splnené aspoň nasledujúce predpoklady, a to, že majetok podliehajúci konkurzu pravdepodobne neprevyšuje 165 970 € a obrat úpadcu dosiahnutý v poslednom uzatvorenom účtovnom období pred vyhlásením konkurzu neprevýši 1331 939 €. Okrem toho musí byť splnený predpoklad, že úpadca nemá viac ako 50 veriteľov.

O otvorení malého konkurzu rozhoduje súd pri jeho vyhlásení. Súd môže uznať konkurz za malý aj počas konkurzu a aj bez návrhu. Ak ale súd počas konkurzu zistí, že nie sú splnené predpoklady, aby konkurz mohol byť uznaný za malý, aj bez návhru uznesenie o otvorení malého konkurzu zruší. Obsahom uznesenia o malom konkurze môžu byť najmä skrátené lehoty platné pre riadny konkurz alebo rozhodnutia o prijatí iných opatrení v záujme čo najrýchlejšieho, najefektívnejšieho vedenia konkurzného konania.

V malom konkurze sa na schôdzi veriteľov volí jeden zástupca veriteľov namiesto veriteľského výboru. V interpretácii a popularizácii malého konkurzu, aby sa občanmi – dlžníkmi využíval, dochádza často k dezinformáciám, ktoré z toho spôsobu vysporiadania s dlhmi vytvára obraz prechádzky ružovou záhradou a mylne vytvára dojem, že majetok bankrotujúceho nebude postihnutý exekúciou exekútora.

Prechádzka ružovou záhradou to nie je a majetok Vám naozaj nespeňaží exekútor, ale správca Vašej majetkovej podstaty ako totálny exekútor. Skutočne sa nemusíte obávať exekútorov, pretože tí Vás už obťažovať nemôžu, zato Vás bude obťažovať správca. S pomocou správcu sa pokúsite uhradiť dlžoby. Pomoc správcu však spočíva len v tom, že speňaží Váš majetok, nečakajte prosím, že niečo za Vás zaplatí on. Predať či zabaviť však nemožno osobné veci, potrebné vybavenie domácnosti, hotovosť do 100 €, zdravotné pomôcky, či detské hračky.

Čiže ak Ste zadlžený ako fyzická osoba, nepodnikateľ a vlastníte byt, či dom, na ktorom je hypotéka - teda zriadené záložné právo, o tento majetok prídete lebo bude speňažený na úhradu všetkých Vašich dlhov a Vaši veritelia budú pomerne uspokojení. Pokiaľ výnos z predaja Vášho majetku na zaplatenie všetkých Vašich dlhov nebude stačiť, budete to ešte tri roky splácať (do výšky 70% čistého príjmu) a potom môže súd rozhodnúť o tom, že ste oddlžený.

Bude z Vás oddlžený bezdomovec, ktorý dostáva druhú šancu začať od nuly, ale bez dlhov. Istotne lepšie ako byť bezdomovcom s dlhmi, ktoré sú dedičné a zaťažia aj prípadných dedičov, ak by bolo vôbec čo dediť, okrem dlhov. Osobný bankrot nie je pre ľudí bez majetku, ktorí žijú z dávok v hmotnej núdzi alebo ich príjem je len niečo málo nad úrovňou životného minima. Konkurz sa začne totiž len vtedy, ak majetok dlžníka prekračuje aspoň 1 660 €.

Taký je preddavok, ktorý má pokryť náklady konkurzu. Okrem toho veritelia nemajú povinnosť pohľadávky prihlásiť, čím by mohlo dôjsť k situácii, že aj po oddlžení zbankrotovaného by mohli veritelia opäť siahnuť na jeho majetok. Návrh na malý konkurz vyžaduje od dlžníka vyplniť a dodať súdu veľkú hŕbu papierov. Niekedy stačí aj malá formálna chyba, súd návrh odmietne. Dlžník musí začať znova, pretože súd nevyzýva na opravu alebo doplnenie návrhu. Túto byrokraciu spôsobuje to, že zákon pripravovali právnici, ktorí z tepla svojej kancelárie niekde na Ministerstve spravodlivosti v praxi ešte bankrot nevideli a nezažili a nepoznajú reálnu mrazivú prax.

Ak by ju totiž poznali, tak niektoré vyložené hlúposti by sa do zákona nemohli dostať. V prvom rade by za Návrh na konkurz nemal byť poplatok, ak tento podáva úpadca. On už predsa peniaze nemá a účty mu blokuje zvyčajne exekútor. Argumentácia, že niekto to predsa musí zaplatiť, je neprofesionálna. Zaplatí to predsa vždy úpadca a trovy konkurzu sa uhrádzajú ako prvé. Na začatie konkurzného konania potrebuje bankrotujúci občan 664 € zložiť ako preddavok.

Bez toho sa jeho bankrot právne nezačne. Ako teda postupovať pri osobnom bankrote? Treba sa obrátiť na príslušný súd. Na konkurzné konanie a na reštrukturalizačné konanie, vrátane sporov, ktoré týmito konaniami boli vyvolané alebo s nimi súvisia, s výnimkou vysporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov, sú príslušné zákonom určené Okresné súdy v sídle Krajského súdu. Miestne príslušný je súd v obvode bydliska dlžníka, resp. jeho sídla.

Návrh na konkurz môže podať občan – dlžník. Návrh na vyhlásenie konkurzu musí obsahovať označenie konkurzného súdu, označenie navrhovateľa, akej veci sa týka a čo sleduje, datovanie a úradne osvedčený podpis. K návrhu je navrhovateľ povinný pripojiť zoznam svojho majetku, zoznam svojich záväzkov a zoznam svojich spriaznených osôb. Zaplatenie preddavku, 664 €, je dlžník povinný v Návrhu na vyhlásenie konkurzu doložiť dokladom, osvedčujúcim jeho zaplatenie. Ak súd zistí, že Návrh na vyhlásenie konkurzu spĺňa zákonom ustanovené náležitosti, najneskôr do 15 dní od doručenia Návrhu rozhodne o začatí konkurzného konania.

Súd o začatí konkurzného konania vydá uznesenie, ktoré bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku. Začatie konkurzného konania má tieto účinky. Dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony, na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie a už začaté takéto konania sa prerušujú. Na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva.

Tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva, vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke, štátne dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou držbou. Účinky začatia konkurzného konania zanikajú vyhlásením konkurzu alebo zverejnením uznesenia o zastavení konkurzného konania v Obchodnom vestníku. Uznesenie o zastavení konkurzného konania súd vždy bezodkladne po jeho vydaní zverejní v Obchodnom vestníku. Súd zastaví konkurzné konanie pre nedostatok majetku vo veci vyhlásenia konkurzu na majetok fyzickej osoby, ak zistí, že majetok dlžníka fyzickej osoby nemá hodnotu ani 1 660 €. Hodnotu majetku súd posúdi najmä podľa zoznamu majetku predloženého dlžníkom, vyjadrenia predbežného správcu, prípadne dôkazov, predložených účastníkmi konania.

Pri posúdení hodnoty majetku sa prihliada aj na hodnotu majetku, o ktorý bol majetok dlžníka ukrátený v dôsledku právnych úkonov, pri ktorých možno odôvodnene predpokladať ich odporovateľnosť, podľa vyjadrenia predbežného správcu, dlžníka, prípadne dôkazov, predložených účastníkmi konania. Konkurz sa začína jeho vyhlásením. V uznesení o vyhlásení konkurzu súd ustanoví správcu a vyzve veriteľov, aby v zákonnej lehote prihlásili svoje pohľadávky.

Zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa konkurz považuje za vyhlásený.

Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom. Vyhlásením konkurzu zaniká úpadcovo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Ak došlo vyhlásením konkurzu k zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov alebo ak sa do vyhlásenia konkurzu už zaniknuté úpadcovo bezpodielové spoluvlastníctvo nevysporiadalo, treba vykonať jeho vysporiadanie. Správca je oprávnený vykonať vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov zaniknutého vyhlásením konkurzu namiesto úpadcu, vrátane podania Návrhu na vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov príslušným súdom. Dohodu o vysporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov je oprávnený uzavrieť len vo forme zmieru, schváleného príslušným súdom.

Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu, majetok, ktorý úpadca nadobudol počas konkurzu, majetok, ktorý zabezpečuje úpadcove záväzky a iný majetok, ak to ustanovuje Zákon o konkurze a reštrukturalizácii. Konkurzu nepodlieha majetok, ktorý nemožno postihnúť súdnym výkonom rozhodnutia alebo exekúciou, colná zábezpeka do výšky colného dlhu, zábezpeka na daň, ani majetok nepodliehajúci konkurzu podľa osobitných predpisov. Príjmy úpadcu podliehajú konkurzu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Majetok úpadcu patriaci do konkurznej podstaty sa následne speňaží a z výťažku sa uspokoja prihlásené pohľadávky veriteľov.

V uznesení o otvorení malého konkurzu alebo v uznesení o úprave rozsahu malého konkurzu môže súd skrátiť lehoty platné pre riadny konkurz alebo rozhodnúť o iných opatreniach v záujme čo najrýchlejšieho, najúspornejšieho a najefektívnejšieho vedenia konkurzného konania. V malom konkurze volí schôdza veriteľov namiesto veriteľského výboru jedného zástupcu veriteľov.

Za podmienok ustanovených zákonom dlžník (fyzická osoba) má právo po zrušení konkurzu žiadať súd o zbavenie svojich dlhov a toto právo nemá, ak konkurz zrušili preto, že majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti podstate. Návrh na oddlženie je oprávnený podať dlžník ako fyzická osoba, spolu s návrhom na vyhlásenie konkurzu, prípadne počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia musí obsahovať aj odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na uspokojenie svojich veriteľov. Súd oddlženie dlžníka povolí, ak zistí, že dlžník počas konkurzného konania riadne plnil svoje povinnosti ustanovené týmto zákonom, inak jeho návrh na oddlženie zamietne.

V uznesení o povolení oddlženia súd ustanoví správcu a určí rozsah právnych úkonov dlžníka, ktoré budú počas skúšobného obdobia podliehať súhlasu správcu. V uznesení o povolení oddlženia súd určí aj sumu peňažných prostriedkov, ktoré dlžník na konci každého skúšobného roka poskytne správcovi na uspokojenie svojich záväzkov. Právoplatnosťou uznesenia o povolení oddlženia sa začína trojročné skúšobné obdobie, počas ktorého je dlžník povinný vždy na konci skúšobného roka poskytnúť správcovi peňažné prostriedky v sume určenej súdom, najviac však 70% svojho celkového čistého príjmu za uplynulý skúšobný rok, ktoré správca po odpočítaní odmeny pomerne rozdelí podľa konečného rozvrhu výťažku medzi veriteľov dlžníka. Dlžník je povinný počas skúšobného obdobia vynaložiť primerané úsilie na získanie zamestnania ako zdroja príjmu alebo začať podnikať s týmto cieľom a poskytovať správcovi všetky správcom požadované informácie, najmä informácie o príjme a výdavkoch a o zmene bydliska, zamestnania alebo miesta podnikania.

Pohľadávky veriteľov dlžníka, ktoré zostali po zrušení konkurzu neuspokojené, sa počas skúšobného obdobia môžu uspokojovať z majetku dlžníka iba spôsobom a v rozsahu ustanovenom zákonom o konkurze a reštrukturalizácii. Pre tieto pohľadávky nemožno počas skúšobného obdobia začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie na majetok patriaci dlžníkovi. Premlčacia lehota proti veriteľom týchto pohľadávok počas skúšobného obdobia neplynie.

Právne úkony dlžníka počas skúšobného obdobia podliehajú písomnému súhlasu správcu v rozsahu určenom súdom v uznesení o povolení oddlženia. Súd zruší skúšobné obdobie, ak zistí, že dlžník opakovane alebo závažne porušil povinnosti ustanovené týmto zákonom alebo že príjem dlžníka nepostačuje ani na úhradu odmeny správcu. Ďalšie podrobnosti ustanovuje Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Zb. Z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Zb.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Osobný bankrot môže za určitých okolností zadlženému človeku zabezpečiť odpustenie časti dlhov, ktoré mu vznikli z rôznych dôvodov, napríklad aj neschopnosťou splácať pôžičky od bánk alebo nebankových subjektov.

Zároveň veriteľom môže zabezpečiť čiastočné splatenie dlhov od človeka, ktorý ich inak nie je schopný splatiť ich v plnej výške. Osoby na hranici životného minima väčšinou nesplnia zákonom požadované podmienky na vyhlásenie osobného bankrotu, ale neexistuje presná hranica príjmu, ktorú musí žiadateľ o osobný bankrot na súde splniť. Ak sa nachádzate v hmotnej núdzi alebo žijete len zo životného minima, osobný bankrot vám zrejme veľmi nepomôže, zvlášť, ak nemáte žiadne financie navyše. Aj to je možno jeden z dôvodov, prečo Slováci túto možnosť nevyužívajú. Jednoducho na to nemajú. Odraďuje ich zložitosť krokov, ktoré musí žiadateľ podstúpiť.

V prvom rade je to vyplnenie celého radu tlačív, kde uvedie svoje dlhy a svoj majetok, ktorý vlastní. Nemožno očakávať, že s návrhom na osobný bankrot nie sú spojené žiadne ďalšie výdavky a že podaním návrhu môže dlžník prestať splácať dlhy, súd celý jeho problém za neho vyrieši a dlhy mu odpustí. Práve naopak, dlžník musí pokračovať v splácaní. Ďalej musí súdu zložiť 664 € na predbežné trovy správcu a na jeho odmenu, musí mať hnuteľný alebo nehnuteľný majetok najmenej v hodnote 1 660 € a nemalou položkou sú aj výdavky na právnika.

Dlžník musí preukázať, že vlastní nejaký majetok, ktorý možno použiť na čiastočnú úhradu dlhov, alebo je schopný svojou zárobkovou činnosťou získať peňažné prostriedky na úhradu dlhov. Táto možnosť je teda obmedzená pre osoby, ktoré ešte nejaký čiastočný majetok majú a môžu ho použiť na čiastočnú úhradu dlhov. Pozor, teda nezamestnaný bez príjmov nebude vedieť preukázať, z čoho bude splácať. Prekážkou osobných bankrotov sú paradoxne náklady na osobný bankrot.

Dôvodom na to je predovšetkým skutočnosť, že ak dlžník chce, aby mu bola časť dlhov prostredníctvom osobného bankrotu odpustená, musí niečo veriteľom zaplatiť. Preto je potrebné, aby osoby, ktorým hrozí, že nebudú schopné splácať v budúcnosti svoje záväzky, riešili svoju situáciu včas ešte predtým, ako sa dostanú na hranicu životného minima, t. j. vtedy, keď ešte vlastnia nejaký majetok a zarábajú finančné prostriedky, ktorými môžu časť dlhov uhradiť.

Podmienok, ktoré treba ešte spĺňať, je však viac. Je potrebné spolupracovať so súdom a s určeným správcom. Súd na základe podkladov od dlžníka môže povoliť alebo nepovoliť osobný bankrot. Osobný bankrot súd nepovolí, ak majetok dlžníka nepostačuje ani na úhradu nákladov na osobný bankrot. Práve s nákladmi sú spojené poplatky, 664 € je potrebné zložiť hneď, minimálne 1 660 € je potrebné mať k dispozícii a pokiaľ ide o náklady na právnu pomoc, tie sa líšia v závislosti od dohody medzi advokátom a klientom. Ak je osoba schopná vyplniť príslušné tlačivá sama, nie je potrebné, aby hľadala pomoc u advokáta a jej náklady sa znižujú.

Z uvedeného je zrejmé, že osobný bankrot sa nehodí pre nezamestnaných, ktorých chrlí na ulicu z bankrotujúcich podnikov hospodárska kríza a ktorí nevládzu splácať svoje dlžoby, najmä z hypotekárnych a spotrebných úverov. Títo sa stanú obeťami pre na biede rýchlo bohatnúce banky, ktoré na týchto chudákov poštvú exekútorov. Bezdomovci budú teda pribúdať zákonne s osobným bankrotom, ale aj bez neho.

Ponaučením z tejto pochmúrnej vyhliadky by mohlo byť, že bezbankrotový socializmus u nás definitívne zbankrotoval a rozpoznať potrebu bankrotu firemného alebo osobného treba dostatočne včas.

Z knihy : Chcete prežiť? " Vladimír STRÝČEK a kolektív "