Čo je daňová licencia?

Pod pojmom daňová licencia treba rozumieť výšku minimálnej dane, ktorú zaplatíte za zdaňovacie obdobie bez ohľadu na to, či ste dosiahli zisk alebo stratu. Daňovú licenciu teda zaplatíte v podstate za to, že vôbec podnikáte, a to bez ohľadu na to, či ste v strate, či máte nulový zisk, malý zisk. Od povinnosti platiť daňovú licenciu nie je možné oslobodiť daňovníka ani v prípade platobnej neschopnosti. Výška daňovej licencie závisí od ročného obratu daňovníka a od skutočnosti, či daňovník je, alebo nie je platiteľom dane. Pre neplatiteľov DPH je výška daňovej licencie 480 EUR, pre platiteľov DPH s obratom do 500 000 EUR je výška daňovej licenei 960 EUR a pre platiteľov DPH s obratom nad 500 000 EUR je výška daňovej licencie 2880 EUR.

Zápočet zaplatenej daňovej licencie

Zápočet daňovej licencie je inštitút, ktorý umožňuje za určitých presne vymedzených podmienok zníženie dane v limitovanej výške. Aby mohlo prísť k zápočtu daňovej licencie musí byť splnené nasledovné:

 • Spoločnosť zaplatí v jednom roku daňovú licenciu z dôvodu, že je buď v strate alebo jej skutočná daň nedosahuje výšku minimálnej dane.
 • V aspoň v jednom z nasledujúcich troch rokov dosiahne zisk, na základe ktorého bude mať daň výrazne vyššiu, ako je výška daňovej licencie.

Ak sú splnené vyššie uvedené podmienky, spoločnosť môže v roku s lepšími výsledkami ponížiť svoju skutočnú daň (ktorá je vyššia ako minimálna daň), avšak s nasledujúcimi limitáciami:

 • Daň nikdy nie je možné znížiť pod úroveň minimálnej dane.
 • Maximálna suma, o ktorú je možné znižovať daň, je tvorená rozdielom medzi zaplatenou daňovou licenciou a prípadnou daňovou povinnosťou, ktorá však bola nižšia ako hodnota daňovej licencie.

Je dôležité upozorniť, že započítanie je možné len v nasledujúcich 3 zdaňovacích obdobiach, a len voči tej časti daňovej povinnosti, ktorá prevyšuje sumu daňovej licencie za príslušné obdobie. Na účely zápočtu tak nebude možné započítať sumu neuplatnenej daňovej licencie z predchádzajúcich rokov a aktuálnu sumu daňovej licencie posunúť do ďalších rokov.

Účtovanie daňovej licencie

Daňovú licenciu ako minimálnu daň zaúčtuje účtovná jednotka pri uzavretí účtovných kníh v súlade s § 73 ods. 1 postupov účtovania na účet 591- Splatná daň z príjmov z bežnej činnosti AÚ.

V súvislosti so zavedením daňovej licencie nebola do Opatrenia MF SR č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov (ďalej len „postupy účtovania“) doplnená žiadna osobitná úprava účtovania, čo sa týka zaúčtovania tohto účtovného prípadu.

Podľa § 52 ods. 2 postupov účtovania, pri uzavieraní účtovných kníh sa v prospech účtu 341 – Daň z príjmov účtuje záväzok účtovnej jednotky zo splatnej dane z príjmov voči daňovému úradu za zdaňovacie obdobie podľa daňového priznania so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 591 – Splatná daň z príjmov. V zmysle § 73 ods. 1 postupov účtovania sa výška splatnej dane z príjmov pri uzavretí účtovných kníh účtuje na ťarchu účtu 591 – Splatná daň z príjmov so súvzťažným zápisom v prospech účtu 341 – Daň z príjmov.

Splatnosť daňovej licencie

DL je splatná v lehote na podanie daňového priznania. Ak si daňovník predĺži lehotu na podanie daňového priznania podľa § 49 ods.3 zákona o dani z príjmov, predlžuje sa aj splatnosť DL. Prvýkrát sa DL bude platiť za zdaňovacie obdobie, ktoré začína najskôr 1. januára 2014 v roku 2015.

Pomerná časť daňovej licencie

Za zdaňovacie obdobie kratšie ako 12 po sebe nasledujúcich mesiacov sa DL vypočíta pomernou časťou podľa počtu kalendárnych mesiacov zdaňovacieho obdobia. DL v pomernej výške platí napríklad
 • daňovník pri podnikových kombináciách charakteru zlúčenia, splynutia, rozdelenia,
 • daňovník, ktorý mení zdaňovacie obdobie z kalendárneho roka na hospodársky rok a naopak,
 • daňovník, ktorý vstupuje do likvidácie alebo konkurzu počínajúc rokom 2015 za zdaňovacie obdobie, ktoré končí dňom predchádzajúcim vstupu do likvidácie alebo dňom predchádzajúcim vyhlásenia konkurzu a pod.

Polovičná výška daňovej licencie

U daňovníka – právnickej osoby, ktorého priemerný evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách so zdravotným postihnutím za zdaňovacie obdobie je najmenej 20 % z celkového priemerného počtu zamestnancov vo fyzických osobách sa výška DL znižuje na polovicu.

Zánik nároku na zápočet daňovej licencie

Nárok na zápočet DL alebo kladného rozdielu medzi daňovou povinnosťou a DL daňovníkovi zaniká, ak
 • počas 3 bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období, nasledujúcich po zdaňovacom období, za ktoré bola DL zaplatená, nevznikne možnosť odpočítať DL alebo nevznikne kladný rozdiel medzi daňovou povinnosťou a zaplatenou DL z dôvodu vykázania nedostatočnej daňovej povinnosti
 • ku dňu zrušenia daňovníka bez likvidácie (splynutie, zlúčenie, rozdelenie), pretože právny nástupca nemá nárok na zápočet DL
 • ku dňu vstupu daňovníka do konkurzu alebo likvidácie, pretože v období likvidácie a konkurzu sa DL neplatí podľa § 46b ods.7 zákona o dani z príjmov

Daňová licencia a podiel zaplatenej dane

Daňovník, ktorý je povinný platiť DL má právo poukázať podiel zaplatenej dane podľa podmienok uvedených v § 50 zákona o dani z príjmov a to z celej výšky zaplatenej DL.
Pri podaní DP za rok 2015, alebo v priebehu kalendárneho roka 2015 (napríklad daňovník so zdaňovacím obdobím hospodársky rok, ktorý končí v priebehu roka 2015 a lehota na podanie DP uplynie najneskôr 31.12.2015) sa znižuje výška podielovej dane na 1,5 % ak poskytovateľ poskytne finančný dar neziskovej organizácii vo výške 1 %. Ak nebude poskytnutý finančný dar, výška podielovej dane sa znižuje na 1 %.

Pri poukázaní podielu zaplatenej dane po 31.12.2015 ak daňovník (právnická osoba) poskytne finančný dar vo výške 0,5% vybraným prijímateľom, môže poskytnúť podielovú daň vo výške 2 %. Ak neposkytne finančný dar vo výške 0,5%, výška podielovej dane sa zníži na 1%. Postupné znižovanie výšky podielovej dane podľa § 52i ZDP sa od 1.1.2016 nepoužije.

Organizačné zložky a stále prevádzkarne zahraničných daňovníkov a DL

Organizačné zložky a stále prevádzkarne umiestnené na území SR, zriadené daňovníkmi s obmedzenou daňovou povinnosťou - právnickými osobami majú povinnosť platiť DL nasledovne:

 • ak je zriaďovateľom organizačnej zložky zahraničná právnická osoba, ktorá je daňovníkom zmluvného štátu (teda štátu s ktorým má Slovenská republika uzavretú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia) a organizačná zložka je súčasne aj stálou prevádzkarňou, povinnosť platiť DL
 • ak je zriaďovateľom organizačnej zložky zahraničná právnická osoba, ktorá je daňovníkom zmluvného štátu (teda štátu s ktorým má Slovenská republika uzavretú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia)a organizačná zložka nie je súčasne aj stálou prevádzkarňou, nemá povinnosť platiť DL
 • ak je zriaďovateľom organizačnej zložky zahraničná právnická osoba, ktorá nie je daňovníkom zmluvného štátu (teda štátu, s ktorým nemá Slovenská republika uzavretú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia) bez ohľadu na skutočnosť či organizačná zložka je alebo nie je súčasne aj stálou prevádzkarňou podľa § 16 ods.2 zákona o dani z príjmov a príslušnej ZZDZ, má povinnosť platiť DL
 • ak zahraničná právnická osoba nemá na našom území umiestnenú organizačnú zložku ani stálu prevádzkareň, ale dosahuje príjmy, pri ktorých jej vzniká povinnosť podať DP právnických osôb, povinnosť platiť DL.


Kto neplatí daňovú licenciu

 • daňovník, ktorému vznikla prvýkrát povinnosť podať DP za zdaňovacie obdobie v ktorom vznikol, okrem právneho nástupcu daňovníka zrušeného bez likvidácie;
 • organizácie, ktoré nie sú zriadené alebo založené na podnikanie uvedené v § 12 ods.3 zákona o dani z príjmov, ktorých nezisková činnosť vyplýva z osobitných predpisov, na základe ktorých vznikli (napr. občianske združenia, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, nadácie, obce a VÚC a t ď);
 • verejné obchodné spoločnosti, Národná banka Slovenska a Fond Národného majetku;
 • daňovník prevádzkujúci chránenú dielňu alebo chránené pracovisko, ak disponuje rozhodnutím obvodného úradu o ich zriadení podľa § 55 zákona č.5/2004 Z. z. o službách v zamestnanosti;
 • daňovník v období likvidácie a konkurzu;
 • daňovník u ktorého po skončení konkurzu začne likvidácia alebo pokračuje v likvidácii;
 • daňovník u ktorého dôjde k zrušeniu návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku neplatí DL za zdaňovacie obdobie, ktoré končí dňom predchádzajúcim dňu zamietnutiu návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku;
 • pri podaní DP po 31. decembri 2015 neplatí DL pozemkové spoločenstvo, ktoré nedosiahlo žiadne príjmy, alebo u ktorého ročný obrat podľa § 19 ods.1 a 2 zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách nepresiahol 10 000 €
 • daňovník, ktorý podľa § 68 ods.6 Obchodného zákonníka podal návrh na zrušenie bez likvidácie neplatí DL počnúc zdaňovacím obdobím, v ktorom podal návrh na zrušenie bez likvidácie, okrem situácie, ak základné imanie prechádza na právneho nástupcu.

Uvedené sa uplatní pri podaní DP po 31.decembri 2015 a týka sa aj daňovníka, ktorý podal návrh na zrušenie bez likvidácie podľa §68 ods.6 Obchodného zákonníka v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach pri podaní DP po 31. decembri 2015 podľa novely ZDP č.253/2015 Z. z.

Zdroj: Finančná správa