Ukrývanie majetku pred veriteľmi sa nemusí vyplatiť * Osobný bankrot *

insolvenčné konanie je naplnené rôznymi právami a povinnosťami, ktoré treba rešpektovať. Významným oprávnením insolvenčného správcu je napríklad možnosť žalobou napádať tzv. Neúčinné právne úkony.

Zameriame sa na najčastejšie problémy spojené s touto žalobou insolvenčného správcu, ktorou sa domáha neúčinnosti právne úkonu dlžníka.

Náhľad do minulosti dlžníka

Než dlžník požiada na krajskom insolvenčného súdu o povolenie oddĺženie, mal by si popri mnohých ďalších otázok zodpovedať aj na tú, či pred podaním návrhu neurobil neúčinný právny úkon, ktorý by mohol insolvenčný správca v rámci insolvenčného konania napadnúť žalobou.

Najčastejšie je za neúčinný právny úkon súdom vyhlásený právny úkon bez primeraného protiplnenia - spravidla ide o darovanie majetku dlžníka niekomu z rodiny. Takéto darovanie môže insolvenčný správca napadnúť vtedy, ak k nemu v rámci rodiny došlo až 5 rokov pred podaním insolventného návrhu. Dôvod, prečo je insolvenčný správca k tomuto oprávnený, je prostý - týmto postupom sa zistí, či dlžník "neukrýva" majetok pred veriteľmi.

Príklad: Dlžník dva roky pred podaním insolventného návrhu bezodplatne previedol polovičný podiel na nehnuteľnej veci (dom a priľahlé pozemky) na svoju sestru. Insolvenčný správca toto darovanie z verejne dostupného katastra nehnuteľností zistil a má v úmysle darovanie napadnúť.

Môžu však nastať situácie, keď dlžník úplne po práve nejaký svoj majetok bezodplatne previedol na niekoho z rodiny, pričom jeho úmyslom nikdy nebolo skrátiť veriteľa. Ak by teda insolvenčný správca chcel také darovanie žalobou napadnúť, musí sa dlžník (respektíve osoba, na ktorú sa majetok prevedený) ozvať a insolvenčnému správcovi doložiť, že v ich prípade o neúčinný právny úkon nejde.

Príklad: K darovanie došlo na základe žiadosti otca dlžníka. Pôvodným vlastníkom nehnuteľnosti (dom a pozemky) bol práve otec. Akonáhle deti dospeli, previedol na ne tieto nehnuteľnosti, pričom každý z nich dostal bezodplatne jednu polovicu. O dom sa však následne starala iba dcéra (bývala tu, mala tu aj zamestnanie, dom čiastočne opravila), zatiaľ čo náš dlžník sa presťahoval do 200km vzdialeného mesta, kde založil rodinu a do miesta svojho pôvodného bydliska sa vracal len málo.

Keď nemožno darovanie napadnúť

Insolvenčný súd totiž za neúčinný právny úkon bez primeraného protiplnenia nevyhlási také konanie, ktoré predstavovalo

  • príležitostný dar v primeranej výške,
  • plnenie, ktorým sa vyhovelo úvahám slušnosti,
  • plnenie uložené právnym predpisom, alebo
  • plnenia, o ktorom dlžník sa zreteľom na všetky okolnosti dôvodne predpokladal, že z neho bude mať primeraný prospech (zároveň nesmelo ísť o úkon voči blízkej osobe).

Ak darovanie spadá pod niektorú z týchto štyroch výnimiek, čo bude aj náležite preukázané, nemá insolvenčný súd dôvod také darovanie vyhlásiť za neúčinné voči veriteľom.

Príklad: Samotnému darovanie predchádzalo to, že sa otec so synom nepohodli, syn sa do svojho rodiska nechcel vrátiť a odmietol sa o dom starať, pretože svoju rodinu mal inde. Vzhľadom k tomu, že otec svojou žiadosťou sledoval iba to, aby bol dom vo vlastníctve toho, kto sa zaslúžil o jeho udržiavanie, náš dlžník žiadosti vyhovel a svoju polovicu rovnako ako ju bezodplatne nadobudol, tak ju aj darovaním previedol na svoju sestru.

Ako sa proti žalobe brániť

Ak aj napriek tomu správca podá tzv. Odporovacej žalobu (teda žalobu, ktorou sa domáha vyhlásenia úkonu za neúčinný), bude zahájený tzv. Incidenčné spor. Žalobu insolvenčný správca podáva na osobu, ktorá mala z neúčinného právneho úkonu prospech (tzn. Obdarovaný). Insolvenčný súd túto osobu vyzve k tomu, aby sa k žalobe správcu vyjadril. Tu má obdarovaný možnosť preukázať, že darovanie jednu zo zákonných výnimiek splnilo.

Príklad: V našom prípade bola splnená výnimka, že darovaním sa vyhovelo úvahám slušnosti. Obdarovaný pred súdom preukázal, že k darovanie skutočne došlo práve na základe žiadosti otca (jeho výpoveďou), ktorý tiež potvrdil hádku medzi ním a synom. Vzhľadom na to, že splnenie tejto výnimky bolo preukázané, súd žalobu insolvenčného správcu zamietol.

Čo keď ale insolvenčný správca vyhrá?

Aj keď sa dlžník a obdarovaný zo všetkých síl žalobe insolvenčného správcu bránili, je možné, že súd naplnenie jednej z výnimiek v danom prípade nebude konštatuje. To môže byť spôsobené rôznymi okolnosťami darovanie, ktoré môžu počas dokazovania vzniknúť na povrch.

Príklad: Insolvenčný správca v priebehu zisťovania okolností darovania zistil, že otec aj obdarovaná o dlhoch svojho brata vedeli. Boli si vedomí aj toho, že polovica domu je ohrozená exekúcií a že sa už chystajú kroky k predaju. O dom sa staral iba otec, pričom sestra v dome už päť rokov nebýva. Aby dom pred exekúciou ochránili, dohovorili sa na prevode polovičného podielu na sestru.

Z tohto príkladu vyplýva, že dlžník úmyselne pred veriteľmi svoj majetok ukrýva v rámci rodiny. Insolvenčný súd teda žalobe insolvenčného správcu vyhovie a darovanie vyhlási za neúčinné.

Čo sa stále ďalej? Veritelia majú v takom prípade právo na to, aby bola ich pohľadávka uspokojená aj z tohto majetku. Obdarovaný má povinnosť takto nadobudnutý majetok vydať insolvenčnímu správcovi, ktorý ho predá a výťažok použije na úhradu veriteľom. A to aj vtedy, ak je schválené oddĺženie splátkovým kalendárom.

Je to spôsob, ako sa vyrovnať so svojimi dlhmi a začať nový život bez záväzkov. Cena začína od 500,-€ Rozšírili sme služby o zastupovanie fyzických osôb pri realizácii ich osobného bankrotu.
V lehote 3 rokov sa môžete zákonným spôsobom vysporiadať so svojimi veriteľmi a začať znovu bez dlhov . Chcem viac informácii ι Kontaktovať zástupcu alebp pošlite email: osobny.bankrot@ebankrot.sk