Kto musí súhlasiť s predajom podielu Prvou prekážkou, ktorú je potrebné prekonať pri prevode obchodného podielu je získanie súhlasu valného zhromaždenia (resp. ostatných spoločníkov) s prevodom.

Odporúčame začať vyjednávanie o predaji a jednotlivých podrobnostiach až po tom, ako bol takýto súhlas daný. Nie vždy je vhodné uspokojiť sa, že súhlas bude udelený v budúcnosti. Takisto je nevyhnutné získať súhlas manžela predávajúceho, ak bol obchodný podiel nadobudnutý za trvania jeho manželstva.

Nezáleží pritom na tom, akou mierou sa druhý manžel podieľal na jeho získaní a zväčšení jeho hodnoty – ak bol obchodný podiel nadobudnutý počas trvania manželstva, patrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM) a druhý manžel má právo spolurozhodovať o jeho osude. Pre kupujúceho je takisto dôležité získanie tohto súhlasu (alebo čestného vyhlásenia, že obchodný podiel nepatrí do BSM), pretože inak môže druhý manžel na súde namietať neplatnosť prevodu obchodného podielu, čo môže mať veľmi nepriaznivé následky .

V určitých prípadoch je potrebné získať súhlas Protimonopolného úradu SR; týka sa to však len prípadov, kedy dochádza k zlučovaniu spoločností s obratmi niekoľko desiatok miliónov eur. Pred podpisom zmluvy Pre kupujúceho je potrebné, aby pri uzavieraní zmluvy dostatočne poznal spoločnosť, ktorej podiel zamýšľa kúpiť. Bežne má preto záujem vykonať dôkladnú previerku podniku (tzv. due diligence). Pri tejto previerke, ktorú spravidla vykonáva špecializovaná osoba, sa kontroluje najmä účtovníctvo a plnenie daňových a iných povinností spoločnosti voči štátu a obchodným partnerom.

Predávajúci má už v tomto období záujem na tom, aby kupujúceho zaviazal mlčanlivosťou o skutočnostiach, ktoré sa dozvedel. Je to spôsob, ako sa chrániť, ak nakoniec ku podpisu zmluvy nedôjde.

Zmluvné dojednania pri predaji obchodného podielu

Ak je kupujúci rozhodnutý podpísať zmluvu aj po vykonaní due diligence, môže sa začať vyjednávanie o podrobnostiach zmluvy. Obe strany majú záujem na tom, aby zmluvne čo najpresnejšie upravili svoje práva a povinnosti a predišli tak možným stratám alebo konfliktom v budúcnosti.

Kupujúci má spravidla záujem, aby mu predávajúci potvrdil existenciu dôležitých skutočností aj priamo v zmluve v podobe rôznych prehlásení. V prípade, že niektoré z týchto prehlásení sa neskôr ukážu ako nepravdivé alebo zavádzajúce, môže sa kupujúci domáhať zníženia kúpnej ceny prípadne môže odstúpiť od zmluvy.

Kupujúci môže vyžadovať prehlásenie predávajúceho o tom, že spoločnosť nemá žiadne povinnosti a záväzky, ktoré nie sú zrejmé z účtovníctva . Môže ísť napríklad o ručenie alebo pohľadávky vzniknuté na základe súdnych alebo úradných rozhodnutí. V zmluve možno výslovne dojednať ručenie predávajúceho za takéto pohľadávky alebo jeho povinnosť odkúpiť takéto pohľadávky od spoločnosti. Predávajúci sa zasa môže brániť tak, že ručenie preberie iba za pohľadávky, o ktorých vedel alebo vedieť mal.

Zmluva môže takisto určiť, že akékoľvek nedoplatky na daniach, odvodoch alebo z toho vyplývajúce náklady týkajúce sa obdobia spred účinnosti zmluvy, znáša predávajúci.

Ďalším prehlásením, na ktorom by mal trvať kupujúci je prehlásenie o počte súdnych alebo správnych konaní vedených spoločnosťou alebo proti spoločnosti a o sume, ktorá je predmetom týchto konaní. Predávajúci sa opäť môže brániť klauzulou, že preberá zodpovednosť len za konania , o ktorých vedel alebo mal vedieť v čase podpisu zmluvy.

Ďalšou oblasťou, o ktorej by sa mal kupujúci dostatočne informovať je zoznam zamestnancov a spolupracovníkov spoločnosti. Je totiž v záujme kupujúceho, aby poznal a prípadne odstránil akékoľvek nadštandardné zmluvy so zamestnancami (napr. výpovedné lehoty, odstupné atď.).

Na záver je možné pripojiť aj generálne prehlásenie, že v prehláseniach a zárukách nie sú žiadne podstatné nepresnosti a ani neboli vynechané dôležité skutočnosti, ktoré by mohli ovplyvniť výšku ceny ani zámer kupujúceho kúpiť obchodný podiel. Takéto prehlásenie v podstate prenáša celé riziko na predávajúceho.

Spoľahlivým spôsobom, ako sa môže kupujúci brániť je aj dohoda o tom, že v určenom čase (napríklad 1 rok je možné od zmluvy odstúpiť ). Predávajúci má potom záujem na tom, aby odstúpenie nemohlo byť svojvoľné, ale aby bolo podmienené určitými objektívnymi dôvodmi, ktoré môžu byť v zmluve uvedené.

Odložená účinnosť zmluvy o predaji podniku

Osobitným prípadom je prípad, kedy medzi uzatvorením zmluvy a jej účinnosťou (teda časom, kedy sa strany dohodnú, že bude pre ne záväzná )je dlhšie obdobie. V takomto prípade pripadajú do úvahy ďalšie klauzuly chrániace najmä kupujúceho.

V zmluve možno napríklad dohodnúť, že v období medzi podpisom zmluvy a predajom bude spoločnosť konať výlučne v rozsahu svojej bežnej činnosti a na dôležité právne úkony bude potrebný súhlas kupujúceho. Súhlasu môže napríklad podliehať podpis dlhodobých kontraktov alebo obchodov s určenou hodnotou.

Ďalšou možnou klauzulou je tzv. MAC - odkladacia podmienka, podľa ktorej nedôjde k účinnosti zmluvy, pokiaľ v období medzi podpisom zmluvy a jej účinnosťou nastane „významná nepriaznivá zmena“ týkajúca sa cieľovej spoločnosti.

Na čo si dať ešte pozor

Častým dojednaním pri kúpe a predaji je záväzok mlčanlivosti predávajúceho o skutočnostiach, ktoré by mohli poškodiť kupujúceho alebo spoločnosť. Kupujúci môže takisto vyžadovať aj záväzok predávajúceho, aby v najbližších rokoch nepodnikal ani nebol zamestnaný v rovnakej oblasti, ako je oblasť činnosti spoločnosti.

Hoci kupujúci má často záujem na tom, aby spoločnosť naďalej podnikala pod menom, ktoré je už známe, predávajúci môže mať záujem chrániť toto meno pred možnou diskreditáciou. Tento záujem je ešte výraznejší vtedy, ak názov spoločnosti obsahuje civilné meno predávajúceho. Je možné dohodnúť sa na povinnosti zmeniť obchodné meno spoločnosti v určitej lehote, prípadne po dohode s kupujúcim zmeniť meno spoločnosti ešte pred podpisom zmluvy.

Zmluva o prevode obchodného podielu musí byť písomná a podpisy na nej úradne overené.

Na záver dodávame, že každá zmluva o prevode obchodného podielu môže vzhľadom na oblasť podnikania spoločnosti a na rôzne osobné záujmy strán podliehať určitým špecifikám, a preto je vhodné vyhľadať pomoc skúsených odborníkov na predaj firiem.

Zdravotné odvody z predaja obchodného podielu

Príjmy z predaja obchodného podielu v s. r. o. podliehajú nielen dani z príjmov, ale na základe ročného zúčtovania sa z nich platia aj zdravotné odvody. Do daňových výdavkov sa zahŕňajú osobitným spôsobom.

Príjmy z predaja obchodného podielu sú podľa § 8 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov kategorizované ako ostatné príjmy. Ostatné príjmy podľa § 10b ods. 1 písm. d) zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov patria medzi príjmy zo zárobkovej činnosti, z ktorých sa platia zdravotné odvody. Sadzba zdravotného poistenia z týchto príjmov je 14 % z vymeriavacieho základu. Vymeriavacím základom pre výpočet zdravotného poistenia pri príjmoch z prevodu obchodného podielu je základ dane z týchto príjmov. Ak má teda daňovník príjmy z prevodu obchodného podielu, zdravotné odvody zaplatí vo výške 14 % z rozdielu týchto príjmov a k nim prislúchajúcim výdavkom.

Zdravotné odvody z prevodu obchodného podielu sa platia až na základe ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie, ktoré predávajúcemu obchodného podielu vykoná jeho zdravotná poisťovňa na základe údajov o týchto príjmoch uvedených v jeho daňovom priznaní. Ročné zúčtovanie daňovníkovi vykoná jeho zdravotná poisťovňa najneskôr do 30. septembra, prípadne do 31. októbra, ak mal predĺženú lehotu na podanie daňového priznania. Na základe ročného zúčtovania zdravotná poisťovňa určí výšku zdravotného poistenia, ktoré potom bude predávajúci obchodného podielu povinný zaplatiť. Nedoplatok z výkazu nedoplatkov ročného zúčtovania je potrebné zaplatiť do 60 dní odo dňa jeho doručenia (15 dní je lehota na podanie odvolania voči výsledku ročného zúčtovania a 45 dní je lehota na úhradu nedoplatku po nadobudnutí právoplatnosti výkazu nedoplatkov).

Zdravotné odvody sa uplatnia ako výdavok až podaním dodatočného daňového priznania

Preukázateľne zaplatené zdravotné poistenie z príjmov z prevodu obchodného podielu je daňovým výdavkom k týmto príjmom. Nakoľko sa ročné zúčtovanie vykonáva až po podaní daňového priznania a zdravotné odvody sa platia až v nasledujúcom zdaňovacom období, ktoré nasleduje po období, za ktoré sa tieto príjmy priznávajú, nie je možné ich uplatniť v riadnom daňovom priznaní za to zdaňovacie obdobie, za ktoré boli dosiahnuté.

Ak daňovník v roku, v ktorom platil zdravotné poistenie z príjmov z prevodu obchodného podielu takéto príjmy už nepoberal, uplatní si zdravotné poistenie ako daňový výdavok k nim prostredníctvom podania dodatočného daňového priznania. V prípade uplatnenia tohto postupu daňovník v daňovom priznaní typ B v oddiele pre osobitné záznamy uvedie dôvod podania dodatočného daňového priznania, že si ako daňový výdavok k príjmom z predaja obchodného podielu uplatňuje nedoplatok na zdravotnom poistení na základe ročného zúčtovania za zdaňovacie obdobie, za ktoré už bolo riadne daňové priznanie podané. Potom ešte uvedie presnú sumu zaplatených zdravotných odvodov, o ktorú si tieto príjmy znižuje. Dodatočné daňové priznanie podané len z dôvodu neskoršieho uplatnenia daňových výdavkov v podobe zdravotných odvodov k príjmom z predaja obchodného podielu z ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie nebude daňovým úradom sankciované, ako by to mohlo byť v iných prípadoch.

Ak daňovník v roku, v ktorom platil zdravotné poistenie z príjmov z prevodu obchodného podielu takéto príjmy ešte poberal, uplatní si zdravotné poistenie z nich v zdaňovacom období, v ktorom ich platil alebo sa môže rozhodnúť podať dodatočné daňové priznanie, ak je pre neho táto možnosť výhodnejšia.