Viete, aké sú pravidlá správania sa sudcu?

Súdna rada Slovenskej republiky schválila moderné zásady sudcovskej etiky. Ide o pravidlá, ktoré upravujú správanie sa sudcov a zdôrazňujú hodnoty sudcovskej funkcie a profesie.

Bankrot® Blog-sudca-pravidla-spravania

Ako by sa mal sudca správať? Prinášame vám pravidlá správania sa sudcu z etického hľadiska:

 1. Sudca rešpektuje a presadzuje nezávislosť, bezúhonnosť, morálnu integritu a nestrannosť súdnictva a vyhýba sa nevhodnému správaniu či vystupovaniu vrátane takého, ktoré objektívne vzbudzuje dojem nevhodnosti.
 2. Sudca nezneužíva sudcovskú funkciu na presadzovanie vlastných, osobných či ekonomických záujmov, alebo osobných či ekonomických záujmov iných osôb.
 3. Sudca vykonáva svoju funkciu nestranne, profesionálne, svedomito a dôsledne.
 4. Sudca vzbudzuje a chráni zdanie nestrannosti, a to aj v konaniach, keď verejnosť prejavuje silné pozitívne alebo negatívne emócie voči účastníkom konania.
 5. Sudca netoleruje, ani nepodlieha nijakým vonkajším ani vnútorným tlakom, či obavám z kritiky, hrozbám, priamym ani nepriamym snahám ovplyvňovať jeho prácu bez ohľadu na ich zdroj, motívy či príčiny.
 6. Sudca vo vzťahu k účastníkom konania, svedkom, právnym zástupcom ako aj k iným osobám, s ktorými prichádza do styku v rámci svojej funkcie, vystupuje s trpezlivosťou, dôstojnosťou a zdvorilosťou.
 7. Sudca neposkytuje žiadne verejné vyjadrenia, ktoré by mohli mať podstatnejší vplyv na výsledok prejednávaných vecí, na spravodlivý proces alebo pojednávanie, a tak vo verejnosti vyvolať dojem, že je zaujatý a neobjektívny. Netýka sa to právoplatne skončených vecí.
 8. Sudca vykonáva svoje osobné a mimosúdne aktivity tak, aby bolo minimalizované riziko ich konfliktu s jeho povinnosťami vyplývajúcimi zo sudcovskej funkcie.
 9. Sudca sa nepodieľa na takom druhu aktivít, ktoré by narušovali riadne plnenie jeho sudcovských povinností.
 10. Sudca nesmie byť členom najmä organizácií presadzujúcich a hlásajúcich nenávisť či praktizujúcich nezákonnú diskrimináciu osôb z dôvodu ich rasového a etnického pôvodu, pohlavia, vierovyznania, národnosti alebo sexuálnej orientácie.
 11. Sudca nesmie vyžadovať ani prijímať žiadne dary, ani výhody a výsady, nech už majú akúkoľvek podobu a sú ponúkané jemu, najmä v snahe ovplyvniť tak rozhodnutie sudcu.

Bankrot® Blog-sudca-peniaze

Ak sa bude sudca zle správať, má ho usvedčiť nahrávka

Vyhotovovanie zvukových záznamov z každého súdneho pojednávania, či už občianskoprávneho alebo trestnoprávneho, navrhuje v novele Občianskeho súdneho poriadku nezaradená bývalá poslankyňa Lucia Žitňanská.

Bankrot® Blog-sudca-skryta-kamera

"Nie je účelom právnej úpravy nahradiť vyhotovovanie zápisnice o pojednávaní, ale vytvoriť doplnkový zdroj informácií o priebehu pojednávania, ktorý bude slúžiť súdu, vrátane súdu vyššieho stupňa, aj účastníkom konania a ich právnym zástupcom," vysvetľuje Žitňanská. Takto vyhotovený zvukový záznam by sa podľa novely mal považovať za súčasť súdneho spisu bez ohľadu na to, či bude zachytený na hmotnom nosiči alebo bude uložený v informačnom systéme používanom na súdoch.

"Týmto spôsobom sa zabezpečí aj prístup účastníkov konania a ich právnych zástupcov, respektíve strán v trestnom konaní k záznamu vrátane vyhotovenia kópie za úhradu vecných nákladov, ktorý bude podriadený prístupu k súdnemu spisu," priblížila opozičná poslankyňa.

Účastníci konania by podľa jej slov mohli odísť zo súdu s nahrávkou ústneho pojednávania."Je to dôležité a užitočné. Ľudia by mali dôkaz pre prípad, že sa sudca správa neštandardne, ak sa chce účastník konania sťažovať, vieme tiež, že v zápisniciach sú niekedy skrátené prejavy svedkov, takto bude všetko zaznamenané," konštatovala exministerka spravodlivosti. Tento projekt podľa nej odštartovali v roku 2011, sú naň zazmluvnené peniaze zo Švajčiarskych fondov, za vlády Roberta Fica však mešká. "Pýtala som sa ministra Boreca v roku 2012, interpelovala som ho, kedy projekt nahrávania súdnych pojednávaní spustí. Povedal, že návrhy predloží na schôdzu Národnej rady SR v septembri 2013. Doteraz neprišli," uzavrela Žitňanská.