Chcete zlikvidovať svoju nefunkčnú firmu. Ako to má urobiť?

Máme eseročku, ktorá už dlhší čas nevykonáva žiadnu činnosť. Výška základného imania bola spoločníkom riadne splatená a peniaze sa v období aktívneho fungovania firmy použili na podnikanie. Eseročka teraz už nemá žiadny majetok. V daňovom priznaní vykazuje „nulový stav“. Zámerne sme si nesplnili povinnosť uložiť do zbierky listín Obchodného súdu individuálnu účtovnú závierku za viac ako dve účtovné obdobia.

Predpokladali sme, že tým automaticky dosiahneme výmaz z Obchodného registra. To sa však zatiaľ nestalo.

Voči firme sa vedú dve exekučné konania. Firma má zablkovovaný bankový účet.

Ako najrýchlejšie a najjednoduchšie môžeme zrušiť, alebo vymazať našu spoločnosť z Obchodného registra?

Môžeme zablokovaný bankový účet zrušiť?

Zisťuje sa majetok firmy

Súd môže rozhodnúť o zrušení spoločnosti aj z vlastného podnetu okrem iného. Dôvodom môže byť práve aj nepredloženie individuálnej účtovnej závierky najmenej za dve zúčtovacie obdobia. Súd však pred vydaním rozhodnutia o zrušení firmy zisťuje, či má obchodný majetok postačujúci na náhradu výdavkov spojených s likvidáciou. Ak súd zistí, že má, rozhodne o zrušení a nariadi likvidáciu. Ak nemá, rozhodne o jej zrušení bez likvidácie. V prípade, že si spoločnosť nesplní povinnosť a účtovnú závierku nepodá za dve obdobia, súd má za to, že nemá obchodný majetok na úhradu výdavkov spojených s likvidáciou.

Veriteľom treba dať čas

Rozhodnutia súdu sa uverejňujú v Obchodnom vestníku. Až po právoplatnosti rozhodnutia o zrušení spoločnosti súd ju vymaže z Obchodného registra. Pripomíname, že predtým sa prípadným veriteľom musí ešte poskytnúť čas na to, aby mohli prihlásiť svoje pohľadávky. Ak návrh na výmaz z registra podáva spoločnosť, je povinná k nemu priložiť aj súhlas správcu dane. To neplatí v prípade, ak sa firma ruší bez likvidácie.

Čaká sa tri mesiace

Upozorňujeme, že pred vydaním rozhodnutia o zrušení spoločnosti sú môže toto konanie prerušiť, čo likvidáciu firmy predlžuje. Dôvodom býva napríklad daňová kontrola, určovanie dane podľa pomôcok, ale aj iné príčiny. Súd pred vydaním rozhodnutia o zrušení spoločnosti zverejní v Obchodnom vestníku oznámenie, že sa vedie konanie o zrušení firmy bez likvidácie.

Rozhodnutie môže súd vydať až po uplynutí troch mesiacov od zverejnenia oznámenia v Obchodnom vestníku.
Bankový účet sa z podnetu majiteľov firmy nedá zrušiť. Je zablokovaný exekútorom, ktorý postupuje podľa exekučného poriadku.