Notár – nestranný arbiter

Bankrot® Blog - Notársky komora - Logo

Notár (na rozdiel napr. od advokáta, ktorý zastupuje jednu zo strán) stojí vždy „medzi stranami“ nikoho pri úkone nezvýhodňuje a každej zo strán poskytuje rovnaké bezpečie a istotu.

Najvhodnejšie je využiť služby banky a nie nebankovej spoločnosti, či priateľov a známych. V každom prípade najlepšie urobíte, ak sa zveríte do rúk notára a písomne uzatvoríte zmluvu o pôžičke.

Z právneho hľadiska Zmluvou o pôžičke veriteľ prenecháva dlžníkovi veci určené podľa druhu, najmä peniaze a dlžník sa zaväzuje po uplynutí dohodnutej doby vrátiť veci rovnakého druhu. Zmluva o pôžičke je upravená v §657 a §658 Občianskeho zákonníka.

Notár = istota

Notár v prípade ak spisuje zmluvu, dbá na jej zákonnosť, súlad s dobrými mravmi a neposkytnutie pôžičky za úžernícky úrok. V prípade rizík vyplývajúcich zo zmluvy vás na ne upozorní. K žiadnej pôžičke by ste nemali pristupovať ľahkomyseľne a dopredu by ste mali zvážiť svoju situáciu.

Bankrot® Blog-Notar-peciatka

Pôžičky

Podľa reklamy pôžičku získate rýchlo, bez ručiteľa, z pohodlia domova po telefóne, bez poplatkov, bez overovania v bankovom registri, bez potvrdenia o príjme, s možnosťou predčasného splatenia. Aká je ale niekedy realita? Úžernícke úroky, strata založenej nehnuteľnosti, neustále riziko. Notár vám poradí ako si bezpečne požičať peniaze a ako neprísť o peniaze, ak ste niekomu požičali

Ako má vyzerať zmluva o pôžičke?

Zmluva o pôžičke musí obsahovať presné označenie zmluvných strán – veriteľa a dlžníka. Presne musí definovať záväzok veriteľa, výšku úroku a termín splatnosti pôžičky. Zmluva by mala obsahovať aj prípadné zabezpečenie pôžičky a výšku úrokov z omeškania, ak dlžník nezaplatí pôžičku včas v termíne splatnosti.

Často sa stáva, že dlžník sa spolieha na dlhé prieťahy na súde a vopred ráta s tým, že veriteľovi nezaplatí. Môžete si zabezpečiť splatenie záväzku formou notárskej zápisnice, ktorá má povahu exekučného titulu. Podľa zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti §41 ods. 2 je možné vykonať exekúciu aj na podklade notárskych zápisníc, ktoré obsahujú právny záväzok a v ktorých je vyznačená oprávnená a povinná osoba, právny dôvod, predmet a čas plnenia. Dlžník v notárskej zápisnici s vykonateľnosťou vopred súhlasí a veriteľ dosiahne rýchlejšie splatenie nevymožiteľnej pôžičky.

Odporúčame vám, aby ste peniaze požičali dlžníkovi tak, že mu ich pošlete prevodným príkazom na bankový účet alebo ich vložíte na účet dlžníka v hotovosti v banke. V rukách tak budete mať doklad o tom, že ste peniaze skutočne požičali.

Zánik zmluvy

Zmluva o pôžičke zaniká vydaním potvrdenia o splatení záväzku.

Bankrot® Blog-Notar-a-jeho-vyuzitie

Darovanie majetku

Najväčšiu radosť zvyčajne mávame, ak niekoho obdarujeme. Nie vždy sa ale dar stretne s radosťou aj v okolí ďalšieho príbuzenstva. Závisť dokáže rozhádať zvyšok rodiny a spôsobiť veľké problémy nielen darcovi, ale aj obdarovanému. Najväčšie problémy vznikajú v situáciách ak o dare vyššej finančnej hodnoty zvyšok rodiny nevie a novinku sa dozvie až po smrti darcu. Ešte komplikovanejšia je situácia, ak o darovaní neexistuje žiadny úradný záznam. Notár vám poradí ako po smrti darcu dokázať , že darca vám dar naozaj dal a ako sa vyhnúť nepríjemným situáciám.

Treba však skonštatovať, že je vždy výslovne na vôli darcu, či a komu svoj majetok daruje, bez toho aby do jeho vôle ktokoľvek zasiahol !

Notárska zápisnica = prevencia

V prípade, ak sú predmetom darovania hnuteľné veci ako napríklad umelecké diela, šperky, knihy, či starožitnosti, zákon hovorí, že písomný záznam o darovaní nepotrebujete. Notári však poznajú stovky prípadov, keď chýbajúci písomný záznam o darovaní mal za následok rozhádanie rodiny a súdnu dohru. Iná je situácia pri nehnuteľnostiach ako sú byty, či domy alebo pri peňažných daroch. Vtedy zákon vyžaduje písomný zápis o darovaní – teda darovaciu zmluvu spísanú u notára.

Čo nie je na papieri, akoby ani nebolo

Darovacia zmluva chráni obe strany, a preto by sa mala stať súčasťou každého väčšieho daru. Ide o obojstranný právny úkon, ktorý je neplatný v prípade, ak sa má plniť až po darcovej smrti. Darca je povinný pri ponuke daru upozorniť na závady, o ktorých vie. Inak má obdarovaný právo dar vrátiť. Toto právo platí len vtedy, ak ide o chyby, ktoré mal predmet daru pri darovaní, nie v prípade závad, ktoré sa vyskytli neskôr. Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy. Zmluva musí spĺňať náležitosti určené zákonom. Ak chcete mať právnu istotu, spíšte notársku zápisnicu, ktorá je verejnou listinou. Navštívte notára, aby ste sa vyhli budúcim problémom.

Bankrot® Blog-Notar-sluzby

Mediácia

Dohoda je najlepšie riešenie

Dohodnúť sa je vždy najvýhodnejšie pre všetky zúčastnené strany. Účastníci dedičského konania šetria svoj čas aj peniaze, keď sa dokážu dohodnúť za pomoci notára bez toho, aby o veci musel rozhodovať súd. Okrem toho môžu súdne spory v niektorých prípadoch trvalo poznačiť vzťahy medzi ich účastníkmi. Aj z tohto dôvodu je lepšie, keď sa riešením problému stane dohoda, nie súdny príkaz.

Notár v prípade, že obe strany prejavia ochotu sa dohodnúť, vystupuje ako mediátor. To znamená nestranná osoba, ktorej jediným záujmom je pomôcť účastníkom sporu nájsť obojstranne prijateľné riešenie. Jeho úlohou nie je rozhodnúť, kto má pravdu, ale riadiť proces, na konci ktorého je dohoda. Úspešná dohoda je potvrdená spísaním notárskej zápisnice.

Mediátori sú odborníci na právo aj komunikáciu

Notár môže ako osobitnú činnosť vykonávať podľa na základe Notárskeho poriadku funkciu mediátora. Odborná príprava mediátora je zameraná na oblasť medziľudskej komunikácie, teórie konfliktov a psychologické aspekty riešenia konfliktov, ako aj na oblasť pravidiel správania mediátora. Na konci prípravy musí nový mediátor zložiť odbornú skúšku.