Bankrot® konkurz a reštrukturalizácia

Podnikanie prináša so sebou aj určité riziká a do platobnej neschopnosti sa nemusíte dostať len vlastnou vinou. V dnešnej dobe sa ocitá veľa podnikateľov v druhotnej platobnej neschopnosti, keď spoločnosť nevie splatiť svoje záväzky z dôvodu, že jej nesplácajú pohľadávky jej odberatelia. Pokiaľ ste sa dostali do platobnej neschopnosti, tento problém je treba riešiť čím skôr, kým ešte nenastanú väčšie škody.

Ekonomický bankrot je síce negatívny jav, ale v trhovom prostredí najmä u podnikateľov, jav prirodzený.

Zákon ukladá osobám, ktoré sú povinné viesť účtovníctvo, povinnosť sledovať stav svojho majetku a vývoj finančnej situácie tak, aby mohli včas zistiť hrozbu úpadku a prijať účinné opatrenie na jeho odvrátenie.

Keď už je firma platobne neschopná musíme zvoliť konkurz alebo reštrukturalizáciu.

Ďalej treba postupovať podľa č.7/2005 Z.z., o konkurze a reštrukturalizácii prijatého v roku 2006.

Účelom konkurzného práva nie je zabrániť bankrotu, pretože to nie je možné. Konkurzné právo môže riešiť len právne dôsledky krízového ekonomického stavu a môže vytvárať mechanizmy, ktoré umožnia, aby sa právne dôsledky bankrotu riešili súdom už v jeho počiatočnom štádiu. Týmto sa dosiahne predovšetkým to, aby sa dôsledky bankrotu nezväčšovali a neohrozovali dotknuté osoby, najmä veriteľov.

V prvom rade je potrebné preskúmať, či vašej firme v zmysle zákona hrozí úpadok, alebo či už v úpadku je. Skúmanie úpadku ako aj možnosť reštrukturalizácie Vám pomôže rozhodnúť správca, ktorého si samostatne, alebo po dohode s veriteľmi, vyberiete zo zoznamu správcov zverejneného ministerstvom spravodlivosti SR. Správca vypracuje reštrukturalizačný posudok, v ktorom reštrukturalizáciu odporučí, alebo nie.

Aký je rozdiel medzi konkurzom a reštrukturalizáciou.?

Spoločným znakom oboch konaní je to, že konkurz aj reštrukturalizácia predpokladá úpadok dlžníka (reštrukturalizácia je možná už v prípade hroziaceho úpadku dlžníka). Reštrukturalizácia prichádza do úvahy už v čase hroziaceho úpadku, zatiaľ čo konkurz je možné vyhlásiť, až keď je dlžník v úpadku.

Reštrukturalizácia

alebo inak povedané súdna ochrana pred veriteľmi, je proces, ktorý nemá charakter likvidačného konania.

Možnosť reštrukturalizácie sa poskytuje len podnikateľským subjektom. V prípade reštrukturalizácie je zachovanie podniku dlžníka základným predpokladom úspechu reštrukturalizácie.

Jej cieľom je zachovanie podniku alebo jeho časti a postupné uspokojenie veriteľov spôsobom dohodnutým v reštrukturalizačnom pláne. K reštrukturalizácii sa pristupuje ak spoločnosť vykonáva podnikateľskú činnosť, má viac ako jedného veriteľa, spoločnosti hrozí úpadok, ale je možné odôvodnene predpokladať zachovanie aspoň podstatnej časti prevádzky podniku spoločnosti.

Ide o ozdravný proces podniku, ktorého výsledkom je čiastočné a postupné uspokojenie veriteľov dlžníka vo výške a v splatnosti schválenej v reštrukturalizačnom pláne. Pre samotnú spoločnosť znamená reštrukturalizácia druhú šancu v jej podnikaní. Počas reštrukturalizačného konania, nie je možné na majetok dlžníka uvaliť exekúciu, nie je možné pristúpiť zo strany veriteľov k výkonu zabezpečovacieho práva, exekučné a súdne konania sa zastavujú.

Reštrukturalizačné konanie je spravidla kratšie a prináša vyššie uspokojenie pohľadávok veriteľov ako pri konkurze. Výsledkom reštrukturalizačného konania je čiastočné uspokojenie pohľadávok veriteľov, pričom v neuspokojenej časti pohľadávky veriteľov zanikajú (v prípade konkurzu je možné neuspokojené pohľadávky vymáhať od dlžníka z majetku, ktorý nadobudol po skončení konkurzu).

Výhoda reštrukturalizácie oproti konkurzu je najmä v tom, že ak bude úspešná, spoločnosť bude naďalej pokračovať v podnikateľskej činnosti veritelia dosiahnu väčšie uspokojenie svojich pohľadávok oproti tomu keby spoločnosť išla do konkurzu.

Reštrukturalizácia má zákonom prísne stanovený postup a určené procesné lehoty tak, aby nemohlo prísť k neúmernému predlžovaniu celého konania. Návrh na povolenie reštrukturalizácie je oprávnený podať dlžník alebo veriteľ.

Konkurz

Dlžníkovi sa po splnení reštrukturalizačného plánu umožňuje ďalej pokračovať v jeho podnikateľskej činnosti bez dlhov.

Na rozdiel od toho konkurz má charakter likvidačného konania. Predstavuje v zmysle našej platnej právnej úpravy osobitné civilné súdne konanie, pri ktorom súd, správca a veriteľský výbor postupujú pri riešení úpadku dlžníka tak, aby dosiahli pre veriteľov čo najvyššiu mieru uspokojenia ich pohľadávok. Konkurz v skratke znamená, ukončenie spoločnosti, speňaženie všetkého majetku dlžníka a následne kolektívne uspokojenie prihlásených pohľadávok veriteľov.

Konkurz nasleduje ak je dlžník v úpadku, ak je platobne neschopný alebo predĺžený. Platobne neschopný podľa zákona je ten , kto nie je schopný plniť 30 dní po lehote splatnosti aspoň dva peňažné záväzky viac ako jednému veriteľovi. Predĺžený je podnikateľ, ktorý má viac ako jedného veriteľa a hodnota jeho záväzkov presahuje hodnotu jeho majetku. Pre konkurzné konanie je nevyhnutná pluralita veriteľov, zákon vyžaduje minimálny počet dvoch veriteľov. Individuálny veriteľ je oprávnený vymáhať svoju pohľadávku žalobou v súdnom konaní, a v prípade jej priznania vykonateľným súdnym rozhodnutím má veriteľ právo domáhať sa plnenia svojej pohľadávky formou exekúcie. Návrh na vyhlásenie konkurzu je oprávnený podať dlžník, veriteľ, v mene dlžníka likvidátor alebo iná osoba, ak to ustanovuje. Môže nastať aj zrušenie konkurzného konania pre nedostatok majetku.

Rozdiely medzi konkurzom a reštrukturalizáciou

Konkurz

Reštrukturalizácia

 • Vzťahuje sa na podnikateľov aj na fyzické osoby - nepodnikateľov
 • Vzťahuje sa na podnikateľov
 • Má charakter likvidačného konania, zrušenie a zánik podniku alebo likvidácia majetku dlžníka
 • Nezastaví sa podnikateľská ani ekonomická aktivita podniku, teda s dlžníkovi po splnení reštrukturalizačného plánu umožňuje ďalej pokračovať v jeho podnikateľskej činnosti bez dlhov
 • Jediný cieľ je uspokojenie veriteľov
 • Cieľom je vyššie uspokojenie veriteľov pri zachovaní prevádzky
 • Predaj majetku za nízke ceny
 • Zachová sa prevádzka , nerozpredá sa majetok firmy
 • Speňaží sa majetok dlžníka a z tohto výťažku sa pohľadávky veriteľov uspokojujú kolektívne
 • Pomerné uspokojenie pohľadávok spôsobom dohodnutým v reštrukturalizačnom pláne
 • Dispozičné oprávnenia s majetkom prechádzajú iba na správcu ( správca sa stáva akoby štatutárnym orgánom úpadcu)
 • Celé konanie prebieha pod dohľadom reštrukturalizačného správcu, ktorý nadobúda práva podobné štatutárnemu orgánu, schvaľuje právne úkony dlžníka
 • Neuspokojené pohľadávky je možné vymáhať od dlžníka z majetku, ktorý nadobudol po skončení konkurzu
 • V neuspokojenej časti, pohľadávky veriteľov zanikajú alebo sa stávajú nevymáhateľnými
 • Správca obvykle prepustí všetkých zamestnancov
 • Zachovanie pracovných miest
 • Spokojnosť uspokojením pohľadávok je menšia
 • Spokojnosť – primeraná návratnosť pohľadávok
 • Je to zdĺhavý proces, ktorý niekedy trvá roky
 • Uspokojenie pohľadávok je rýchlejšie ako pri konkurze (trvá okolo 300 dní)
 • Je možné ho vyhlásiť, až keď je dlžník v úpadku
 • Prichádza do úvahy už v čase hroziaceho úpadku

Ako postupovať?

Dostali ste sa do problémov so splácaním svojich záväzkov? Máte viac dlhov ako majetku a neviete čo s tým? Konkurz alebo reštrukturalizácia? Myslíte si, že to zvládnete sami? Postup je pre laickú verejnosť pomerne zložitý. My však vieme ako na to.

Konzultácie už niesu zadarmo, pripadnú konzultáciu vašeho špecifickeho prípadu si treba dohodnúť vopred a taktiež predbežnú cenu konzultácie.

Kontaktujte nás