Ako získať svoje peniaze ak je firma v konkurze? Návod

Ak vám firma, ktorá vyhlásila konkurz dlží peniaze teda máte voči nej pohľadávku je potrebné aby ste ju si uplatnili prihláškou v prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.

V zmysle ust. § 199 ods. 9 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa uznesenie o vyhlásení konkurzu považuje za zverejnené nasledujúci deň po jeho zverejnení v Obchodnom vestníku. Veriteľ má možnosť sa dozvedieť o vyhlásení konkurzu len z Obchodného vestníka, nakoľko správca dlžníka nemá povinnosť vyzývať slovenských veriteľov na prihlasovanie ich pohľadávok.

Prihláška musí byť podaná u správcu. Za účelom posúdenia, či je lehota, je dôležité aby ste prihlášky zasielali správcovi, nie súdu. Najneskôr posledný deň lehoty musí byť prihláška správcovi doručená, nestačí podanie prihlášky na poštovú prepravu.

Ak vy v postavení veriteľa doručíte správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada. Sankciou za oneskorené doručenie je však nemožnosť vykonávania hlasovacieho práva a ďalších práv spojených s prihlásenou pohľadávkou.

Čo musí prihláška obsahovať?

Bez ohľadu na to, aké tlačivo prihlášky použijete, v každom musíte vyplniť nasledovné údaje:

 • identifikačné údaje veriteľa a úpadcu
  Musia byť uvedené minimálne v rozsahu meno, priezvisko alebo názov a sídlo. Telefónny kontakt, email a IČO sú nepovinné údaje, ale slúžia na lepšiu komunikáciu veriteľa so správcom a IČO pomôže pri rýchlejšom spracúvaní prihlášky.
 • poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty
  tu je potrebné zaškrtnúť kolónku, ktorá zodpovedá vašej pohľadávke. V tlačive sú dané tieto možnosti: (i) pohľadávky z reštrukturalizačného konania (pohľadávka, ktorá vznikla pri prevádzkovaní podniku počas reštrukturalizácie úpadcu), (ii) pohľadávky z nového úveru poskytnutom v reštrukturalizácii, (iii) pohľadávky z poistenia voči poisťovni, (iv) podriadené pohľadávky alebo (v) iné pohľadávky.
 • právny dôvod vzniku pohľadávky
  Pri právnom dôvode uvediete všetky skutočnosti, ktoré viedli ku vzniku pohľadávky (napríklad neuhradená faktúra č. 1 vystavená na základe objednávky č. XY), to, či si nárokujete príslušenstvo pohľadávky, ak áno, prečo, v akej výške a za aké obdobie. Ak ste svoju pohľadávku vymáhali súdne, uvediete súdne rozhodnutie, ktorým súd zaviazal úpadcu plniť.
 • celková suma pohľadávky
  V časti prihlášky týkajúcej sa právneho dôvodu ste povinný uviesť celkovú sumu, ktorú rozdelíte na istinu a jej príslušenstvo pozostávajúce z úrokov, úrokov z omeškania, poplatku z omeškania a nákladov spojených s uplatnením pohľadávky (t.j. súdny poplatok, trovy právneho zastúpenia priznané súdnym rozhodnutím). Príslušenstvo vyčíslujete ku dňu, v ktorom bolo v Obchodnom vestníku zverejnené uznesenie o vyhlásení konkurzu, resp. o začatí reštrukturalizačného konania. Jednotlivé položky a celkovú sumu si môžete uplatniť v eurách alebo v inej mene, ktorej prepočet na euro vykoná správca.
 • prílohy
  Všetky skutočnosti, ktoré uvádzate v prihláške ste povinný doložiť prílohami, z ktorých tieto skutočnosti vyplývajú. Ako prílohy stačí predložiť kópie listín (napr. doklad o nákupe, objednávka a doklad o uhradení).
 • Váš podpis (jeho overenie sa nevyžaduje).

Ak by ste vyššie uvedené údaje nevyplnili, na vašu prihlášku nebude správca prihliadať, čo znamená, že vaša pohľadávka bude z konkurzu vylúčená. Pamätajte tiež nato, že prihlášku už dodatočne nie je možné meniť ani doplniť.

Chcete podať svoju prihlášku do kunkurzu? Využite aplikáciu

Zdroj: http://www.spotrebitelskecentrum.sk/informacie/ako...