Ako neplatiť vysokú daň a odvody


Danové priznanie 2016

Živnostníci sa musia už tretí rok po sebe vyrovnávať s tým, že sa im zvyšujú sociálne a zdravotné odvody. Napriek tomu ich nová výška platby do Sociálnej poisťovne od júla a potom od januára prekvapí. Tento rok zase museli mnohé SZČO doplatiť vysokú sumu na zdravotných odvodoch. S januárovým zvýšením podnikateľ nič neurobí, lebo od tohto januára sa automaticky zvyšujú aj vymeriavacie základy. Podstatné je ale daňové priznanie za tento rok. Práve od neho záleží koľko budete musieť odviesť Sociálnej a zdravotnej poisťovni.

Živnostník môže (legálne) znížiť svoj daňový základ. Práve z neho sa vypočítavajú odvody.

1. Paušálne výdavky? Radšej nie

Paušálne výdavky boli pre živnostníkov výhodné, lebo nevyžadovali žiadne komplikované vedenie účtovníctva. Vyplatili sa najmä tým, ktorí mali nízke náklady ale v daňovom priznaní si mohli príjmy znížiť o 40 percentné výdavky. Toto už dávno neplatí. Vysoké nedoplatky na zdravotnom a vyššie sociálne odvody museli platiť tí živnostníci, ktorí zmeny v nastavení paušálnych výdavkov zobrali na ľahkú váhu.

Paušál je možné si uplatniť do 40 percent z úhrnu príjmov. Platí však už horná hranica 5 040 eur za rok. Povinné poistné a príspevky, ktoré musíte platiť, sa pritom k paušálu pripočítavajú. Ak začnete podnikať až počas roka, môžete si uplatniť výdavky iba v pomernej výške - mesačne najviac do 420 eur. To isté platí aj keď skončíte s podnikaním. Do daňového priznania si nemôžete dať výdavky 5 040 eur ale len za mesiace podnikania. Paušál si pritom môžete uplatniť aj za mesiac, v ktorom ste začali alebo skončili podnikať. Ak sa už rozhodnete uplatňovať paušál, musíte ho používať počas celého obdobia v roku 2015.

Pred koncom roka si spočítajte svoje reálne výdavky a porovnajte ich so sumou paušálnych 5 040 eur. Ak sú reálne o dosť vyššie, vyplatí sa vám prejsť z paušálu na skutočné výdavky.

Zistite si aj, akú daň by ste z príjmov platili pri paušálnych výdavkoch. Od príjmov si môžete odpočítať 5 040 eur a sociálne a zdravotné odvody. Žiadne iné náklady si odpočítať nemožno. Daňový základ znížite o nezdaniteľnú sumu a z výslednej sumy vypočítate daň. Tú si ešte môže živnostník znížiť o daňový bonus ak má dieťa. Odvody bude vypočítavať z čiastkového daňového základu (v daňovom priznaní suma na riadku číslo 43). K tejto sume pripočíta zaplatené sociálne a zdravotné odvody. Túto sumu vydelí koeficientom 1,486.

Výsledok ďalej vydelí počtom mesiacov, počas ktorých vykonával živnosť. Pri zdravotných odvodoch vždy sumu delí číslom 12. Z tohto vymeriavacieho základu bude musieť platiť 4,4 percenta na nemocenské poistenie, 18 percent na starobné poistenie, 6 percent na invalidné poistenie a 4,75 percenta do rezervného fondu. Do zdravotnej odvedie 14 percent. Najnižšie zdravotné je od januára 60,06 eura a do Sociálnej poisťovne 142,20 eura.

Ak sa raz živnostník rozhodne, že bude využívať paušálne výdavky, musí ich stále využívať alebo sa každý rok môže rozhodnúť, ako bude dokladovať svoje výdavky?

Dobrá rada: Živnostník sa každý rok pred podaním daňového priznania môže rozhodnúť, akým spôsobom bude preukazovať svoje výdavky. To že ste vlani využili paušálne výdavky, neznamená, že do daňového priznania za tento rok nemôžete zahrnúť skutočné výdavky. Dobrý účtovník vám môže jednoduchým účtovníctvom optimalizovať vaše príjmy. Ak nechcete vyhadzovať peniaze za účtovníka, môžete použiť daňovú evidenciu. Stačí zapisovať príjmy a výdavky podľa času a pod poradovým číslom.

2. Ak si naplánovať daňovú optimalizáciu

Myslieť len v horizonte najbližšieho daňového priznania nie je dobrým riešením. Živnostník by už dnes mal rozmýšľať nad tým ako sa bude rozvíjať jeho podnikanie o rok či o dva. Ak chce optimalizovať svoju daň, môže si kúpiť do konca roka dlhodobý majetok. Ten bude mať k 31. decembru evidovaný v evidencii majetku a môže ho odpisovať.

Dlhodobou daňovou optimalizáciou je prerušenie odpisovania určitej skupiny majetku v zdaňovacom období.

Upraviť základ dane možno aj umorením daňových strát z predchádzajúcich zdaňovacích období. Vykázanú a neuplatnenú stratu z rokov 2010 - 2013 alebo ich úhrn si môžete uplatniť iba zo základe dane z aktívnych príjmov (z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti) rovnomerne počas štyroch zdaňovacích období vo výške jednej štvrtiny, pričom prvým zdaňovacím obdobím je rok 2014. Stratu vzniknutú v roku 2009 už uplatniť nemôžete.

Dobrá rada: Ďalšou možnosťou, ako znížiť základ dane je nákup hmotného majetku, ktorého obstarávacia cena je nižšia ako 1 700. V takomto prípade sa výdavok uplatňuje v daňových nákladoch v plnej výške.

Dôležité je, aby podnikateľ vedel odôvodniť, akým spôsobom mu konkrétny výdavok "slúži na dosiahnutie, zabezpečenie alebo udržanie príjmov." Ak to nebude vedieť preukázať, daniari mu tieto výdavky nemusia uznať. Od roku 2015 platí možnosť dať si do výdavkov len 80 percent obstarávacej ceny. Vtedy nebude musieť podnikateľ zdôvodňovať ich využitie v podnikaní.

3. Auto v podnikaní

Ak si kúpite ešte tento rok auto, budete si môcť svoj daňový základ znižovať o odpisy. Ak si auto kúpite v novembri, zaradíte ho do majetku. Auto sa už odpisuje štyri roky a rovnomerne. Vypočítate si mesačné odpisy a do daňového priznania si budete môcť započítať odpisy za dva mesiace.

Okrem toho si môžete účtovať prejazdené kilometre. Vtedy používate knihu jázd. Ak nechcete viesť knihu jázd, môžete si účtovať paušál 80 percent zo spotreby paliva. Okrem toho si môžete dať do účtovníctva náklady na poistku auta, diaľničnú známku, náklady na servis auta.

Dobrá rada: V podnikaní môžete používať aj svoje súkromné auto alebo auto svojej manželky alebo niekoho z rodiny. Odpisovať ho nemôžete, účtujete si amortizáciu vo výške 0,183 eura za kilometer plus náklady na spotrebované pohonné látky. Tie prepočítate podľa spotreby, ktorá je uvedená v technickom preukaze, a tiež podľa cien platných v čase použitia auta.

4. Stravné je tiež náklad

Živnostníci si môžu znížiť základ dane až o 4,20 eura za každý odpracovaný deň. Podmienkou je, že im súčasne nevzniká nárok na príspevok na stravovanie v súvislosti s výkonom závislej činnosti a neuplatňujú si výdavky na stravovanie iným spôsobom.

Daňovým výdavkom je aj poplatok, ktorý podnikateľ zaplatí stravovacej spoločnosti za službu. Môže si ho dať do nákladov aj vtedy ak je platiteľom dane z pridanej hodnoty a nemá nárok na jej odpočet. Pozor však na to, ak si stravné lístky kúpite napríklad v júni ale do účtovníctva si ich započítate od januára. Ak ste na služobnej ceste, patrí vám náhrada za dni pracovnej cesty, gastrolístky či účet z reštaurácie si neuplatňujete. Ak SZČO nepoužíva gastrolístky, do nákladov si môže dať aj účet za jedlo v reštaurácii. Avšak aj tu platí limit 4,20 eura.

Zdroj : etrend.sk