Dôležité čísla v roku 2016

Dôležité čísla 2016

Životné minimum

 • 198,09 eura/mesiac - životné minimum jednej plnoletej fyzickej osoby do 30. 6. 2016. K 1. júlu 2015 sa životné minimum nezvyšovalo.
 • 138,19 eura - životné minimum pre ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu.
 • 90,42 eura - životné minimum dieťa.

Evidencia na úrade práce

 • 148,57 eura - toľko môže zarobiť evidovaný uchádzač o zamestnanie.

Keďže sa od 1. júla 2015 suma životného minima nezvýšila, bez zmeny zostáva aj maximálna mesačná suma, ktorú môže zarobiť uchádzač o zamestnanie. Uchádzač o prácu je povinný do ôsmich kalendárnych dní preukázať úradu práce skutočnosti o výške mzdy, respektíve odmeny za uplynulý kalendárny mesiac, ak stanovenú hranicu zárobku presiahol. Ak zarobil viac ako 148,57 eura, úrad práce voči uchádzačovi o zamestnanie začne správne konanie o jeho vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie.

Rodičovský príspevok

 • 203,20 eura - nemení sa už od roku 2014.

Prídavok na dieťa

 • 23,52 eura – od roku 2014 zostáva rovnaký.
 • 11,04 eura – je príplatok k prídavku na dieťa.

Minimálna mzda

 • 405 eur - minimálna mesačná mzda sa zvyšuje od januára 2016.

Na 2. stupni je minimálna mzda 486 eur, na 3. stupni je to 567 eur, na 4. stupni dostane zamestnanec 648 eur, na 5. stupni zase 729 eur a na 6. stupni dostane 810 eur.

 • 2,328 eura - minimálny hodinový zárobok zamestnanca v roku 2016.

Nezdaniteľná časť na daňovníka za rok 2016

Nezdaniteľná suma sa od roku 2014 nezmenila, keďže sa vypočítava z násobku životného minima, ktoré je od roku 2014 zmrazené.

 • 316,94 eura – je nezdaniteľná časť na daňovníka (na mesiac) pri výpočte preddavkov na daň.

Uplatní sa u daňovníka, ktorý dosiahne základ dane rovný alebo nižší ako 19 809 eur (100-násobok životného minima).

 • 3 803,33 eura - nezdaniteľná časť na daňovníka v roku 2016 (19,2 x životné minimum 198,09 eura).

Ak daňovník dosiahne základ dane vyšší ako 19 809 eur, tak nezdaniteľná časť na daňovníka sa vypočíta podľa vzorca:

 • 8 755,578 - (základ dane : 4) ( kde suma 8755,578 = 44,2-násobok životného minima)

Výsledok sa zaokrúhľuje na eurocenty nahor.

Ak daňovník dosiahne základ dane 35 022,32 eura a viac, tak nezdaniteľná časť na daňovníka je nula.

Príspevky na II. pilier

1 029,60 eura - v roku 2016 si môže sporiteľ uplatniť túto nezdaniteľnú sumu na dobrovoľné príspevky v II. pilieri. V daňovom priznaní si bude môcť sporiteľ znížiť základ dane o sumu preukázateľne zaplatených dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré odviedol od 1. januára do 31. decembra 2016. Príspevky mohol platiť dôchodkovej spoločnosti pravidelne alebo aj jednorazovo, napríklad pred koncom roka.

Najviac si môže uplatniť ročne dve percentá z čiastkového základu dane (nie z hrubého príjmu). Základ dane zamestnanca je rozdiel medzi príjmami a jeho odvodmi, pri príjmoch z podnikania je základom dane rozdiel medzi príjmami a výdavkami.

Táto nezdaniteľná suma nesmie presiahnuť dve percentá zo 60-násobku priemernej mesačnej mzdy v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa zisťuje základ dane. Pre rok 2016 to znamená 2 % zo 60 x 858 eur = 2 % z 51480 = 1 029,60 eura.

Stravné ako výdavok

 • 4,20 eura - výška stravného na tuzemských pracovných cestách pre časové pásmo 5-12 hodín sa menila od 1. novembra 2014.
 • 6,30 eura - výška stravného na tuzemských pracovných cestách pre časové pásmo 12-18 hodín
 • 9,80 eura - výška stravného na tuzemských pracovných cestách pre časové pásmo nad 18 hodín
 • 0,050 eura/km - sadzba náhrady za používanie jednostopového motorového vozidla, trojkolky pre podnikanie
 • 0,183 eura/km - sadzba náhrady za používanie osobného cestného motorového vozidla pre podnikanie

Príspevok zamestnávateľa na stravovanie je 55 % z ceny jedla, od 1. 11. 2014 najviac suma 55 % z 4,20 eura, teda 2,31 eura.

Od 1. 11. 2014 hodnota gastrolístka musí byť najmenej 75 % z 4,20 eura, čo je 3,15 eura.

Z ceny gastrolístka musí byť príspevok zamestnávateľa najmenej 55 %. Pri cene gastrolístka 3,15 eura je to najmenej 1,73 eura.

Priemerná mzda

858 eur - mesačná nominálna mzda zamestnanca hospodárstva SR v roku 2014.

Sadzby poistného zamestnávateľ

 • Nemocenské poistenie 1,4 %
 • Starobné poistenie 14 %
 • Invalidné poistenie 3 %
 • Poistenie v nezamestnanosti 1 %
 • Garančné poistenie 0,25 %
 • Úrazové poistenie 0,8 %
 • Rezervný fond 4,75 %

Odvodová výnimka pre študentov z dohôd

200 eur - do takéhoto príjmu neplatia odvody študenti (bez ohľadu na to, či sú stredoškoláci alebo vysokoškoláci) z dohôd o brigádnickej práci. Výnimka z neplatenia poistného sa naďalej bude uplatňovať písomne u zamestnávateľa prostredníctvom Oznámenia a čestného vyhlásenia k dohode o brigádnickej práci študenta. Ak má študent viacero dohôd o brigádnickej práci študenta, výnimku si môže uplatniť iba na jednu dohodu.

Ak hraničnú sumu študenti presiahnu, platia poistné na dôchodkové poistenie z rozdielu medzi dosiahnutým príjmom a touto sumou. Starobné poistenie platí 4 % pri uplatnení výnimky len z príjmu nad hranicu 200 eur a invalidné poistenie 3 % pri uplatnení výnimky len z príjmu nad hranicu 200 eur.

Pri pokutách za priestupky:

 • 99,04 eura – na povinného (50% životného minima plnoletej FO)
 • 49,52 eura – na vyživovanú osobu (25% životného minima plnoletej FO)
 • Pri zrážke výživného na maloleté dieťa:
 • 83,19 eura – na povinného (70 % základnej sumy na povinného)
 • 34,66 eura – na vyživovanú osobu (70 % základnej sumy na vyživovanú osobu)

Zdroj: etrend.sk