Životný cyklus podniku alebo firmy

- je to ako s pubertou :-)...

Bankrot® Blog-zivotny-cyklus-firmy-koniec

1. Základné definície a pojmy

2. Životný cyklus podniku

 • 2 a. Podstata životného cyklu podniku
 • 2 b. Založenie a vznik podniku
 • 2 c. Rast Podniku
 • 2 d. Stabilizácia podniku
 • 2 e. Kríza podniku
 • 2 f. Úpadok, zrušenie podniku

1. Základné definície a pojmy


Podnikateľský zámer:

Je to zámer podnikateľského subjektu ktorý reprezentuje pôsobenie podniku na trhu, jeho právny rámec, zameranie podniku, cieľová skupina atď.

Zakladateľský rozpočet: Stanovuje potrebnú výšku kapitálu pre novo zakladaný podnik.

Bod kulminačnej činnosti podniku Bod v ktorom podnik dosahuje najlepšie a najvyššie výsledky.

Úpadok podniku Bankrot, krach

Konkurzná podstata Majetok podliehajúci konkurzu. Majetok, ktorý patril dlžníkovi v deň vyhlásenia konkurzu a ktorý nadobudol počas konkurzu.

Prieskumné pojednávanie Slúži na preskúmanie prihlásených pohľadávok.

2. Životný cyklus podniku

2 a. Podstata životného cyklu podniku

Životný cyklus podniku je obdobie od vzniku podniku už po jeho prípadný zánik, resp. priebeh jednotlivých fáz jeho pôsobenia.

Životný cyklus podniku tvoria nasledovné fázy:

 1. Založenie a vznik podniku
 2. Rast podniku
 3. Stabilizácia podniku
 4. Kríza podniku
 5. Úpadok, zrušenie a zánik podniku

Priebeh životného cyklu podniku:

2 b. Založenie a vznik podniku

Proces založenia podniku predstavuje zložitý rozhodovací proces. Tento proces končí vznikom podniku. Podnikateľský subjekt sa musí jednoznačne rozhodnúť v akej oblasti bude podnikať, akú technológiu zvolí, kto je cieľová skupina, ... Podnikateľský subjekt má určitý

Podnikateľský zámer.

Podnikateľský zámer je základom pre prípravu a nadväzuje i postupnú realizáciu rozhodnutí o voľbe, cieľoch, predpokladoch a spôsoboch realizácie podnikateľskej aktivity.

 1. Podnikateľsky zámer musí obsahovať:
 2. Význam (zdôvodnenie) zámeru
 3. Sústava podnikateľských cieľov
 4. Rozbor trhových podmienok
 5. Rozbor podmienok pre zabezpečenie výroby alebo poskytovanie služieb
 6. Marketingové rozbory 6. Organizačné a personálne zabezpečenie
 7. Finančno-ekonomické zabezpečenie
 8. Právne zabezpečenie a vlastnícke vzťahy

Výsledné súhrnné odporúčania

Podnikateľský zámer slúži na:

 • získanie úveru
 • získanie kapitálovej účasti
 • získanie dotácií
 • vytvorenie imidžu u zákazníkov

Finančné zabezpečenie podniku detailizuje Zakladateľský rozpočet. Dôležitosť tohto dokumentu je odôvodnená veľkým objemom finančných výdavkov v prvej fáze životného cyklu podniku. Stanovuje potrebnú výšku kapitálu pre zakladaný podnik.

Zakladateľský rozpočet pozostáva z dvoch častí:

 • rozpočtu nákladov a výnosov
 • rozpočtu kapitálu pre financovanie obežného a neobežného majetku

Vo fáze vzniku podniku je nutné riešiť problém lokalizácie (umiestnenia) podniku. Lokalizácia – miesto kde majú byť umiestnené produkčné faktory, je najvýhodnejšie miesto, kde je najvýhodnejšie uskutočňovať podnikateľskú aktivitu.

Dôvodom lokalizácie je chýbajúca prirodzená a ekonomická homogenita priestoru.

Lokalizáciu ovplyvňujú

 • faktory orientované na obstarávanie
 • faktory orientované na výrobu
 • faktory orientované na odbyt
 • štátom upravené faktory

2 c. Rast Podniku

Fáza charakterizovaná presadzovaním sa podniku na trhu. Trh vyžaduje prispôsobenie sa podniku jeho potrebám a požiadavkám. Obyčajne dochádza ku zmenám a rastu podniku podnieteným prispôsobovaniu sa trhu.

Formy rastu podniku:

 • interný rast
 • externý rast

Chápanie interného a externého rastu nie je úplne jednotné u autorov.

 • Interný rast by sa dal charakterizovať ako účinnejšie využitie výrobných faktorov.
 • Externý rast podniku môže byť chápaný ako použitie externých zdrojov financovania.

Spôsoby rastu podniku:

 • vertikálna integrácia
 • kooperácia a spoločné podniky (najčastejšie vrámci jedného odvetvia)
 • diverzifikácia konglomerátneho typu (viac ako jeden výrobok)
 • fúzie (diskutabilné)

2 d. Stabilizácia podniku

Fáza stabilizácie podniku predstavuje obdobie určitej vyspelosti. Podnik obvykle prosperuje. Bod kulminačnej činnosti podniku je bod v ktorom podnik dosahuje najlepšie a najvyššie výsledky. Ak chce podnik dlhodobo prosperovať, musí pripravovať novú podnikateľskú ofenzívu.

Preto skúma svoju strategickú pozíciu na trhu a vychádza pritom z faktorov:

 • charakteristiky vlastného postavenia, vzhľadom na fázu životného cyklu
 • porovnanie vlastného postavenia s konkurenciou

Trhový podiel je jedným z najdôležitejším faktorom vplyvu na pozíciu v rámci konkurencie.

Po dôkladnom zvážení všetkých faktorov si podnik môže určiť svoju pozíciu:

 1. Dominantnú (monopol alebo technológia)
 2. Silnú (stratégia nezávislá od konania konkurencie)
 3. Vhodnú (Neexistencia mimoriadneho konkurenta v odvetví)
 4. Stálu (Špecifická prednosť pred konkurenciou)
 5. Slabú (Pre konkurenciu nezaujímavý podnik)

Určenie pozície podniku je predpokladom pre prijatie ďalšej stratégie podniku (ofenzívnej alebo defenzívnej).

2 e. Kríza podniku

Fáza životného cyklu podniku, pri ktorej dochádza ku nepriaznivému vývoju jeho výkonnostného potenciálu, zníženiu objemu tržieb, obchodného imania, likvidity ...

Krízu môžeme skúmať v dvoch rovinách:

 • Krízu ako určitý stav podniku, keď podnik nie je schopný plniť niektoré základné funkcie.
 • A krízu ako nesprávny vývoj podniku vzhľadom na zmeny jeho okolia a jeho vnútornej štruktúry.

Symptómy prichádzajúcej krízy môžeme rozdeliť na externé a vnútorné.

Ako hlavné príčiny podniku sa uvádzajú:

 1. Managment, vlastníci podniku
 2. Vnútorná ekonomická štruktúra podniku
 3. Vonkajšie ekonomické prostredie

V prípade odhalenia krízy managmentom, je nutné ju zvládnuť niektorou z nasledujúcich foriem: Konsolidácia Je záchrana na základe konsolidačného programu. Pôvodná podoba podniku sa zachováva Sanácia Súhrn opatrení, ktoré umožnia spoznať detaily príčiny krízy a odstániť následky nepriaznivého vývoja. Ku sanácii sa obvykle pristupuje v hlbokej kríze podniku.

Reštrukturalizácia Proces reštrukturalizovania podniku, tak aby sa v ňom vytvorili podmienky pre jeho ďalší rast.

2 f. Úpadok, zrušenie podniku

Posledná fáza životného cyklu podniku sprevádzaná postupným úpadkom jeho činnosti. O úpadku môžeme hovoriť aj vtedy, ak si podnik nedokáže udržať miesto na trhu, nemá zabezpečený odbyt výrobkov . . .

Úpadok (bankrot, krach) je ekonomická situácia, kedy podnikateľský subjekt má trvalé platobné ťažkosti prejavujúce sa predĺžením alebo insolventnosťou.

Riešenie úpadku je možné nasledovne:

 • Transformácia (podnik mení právnu formu alebo sa rozdeľuje
 • Formálny zánik) - Fúzia (splývanie podniku s iným
 • Formálny zánik) - Preventívna likvidácia
 • Konkurz (Speňaženie majetku dlžníka na uspokojenie veriteľov)
 • Vyrovnanie (Dohoda dlžníka s veriteľmi)